Emekli ve Vefat Eden Öğretim Üyeleri


 

 

Ord.Prof.Dr. Fazlı Faik YEGÜL

Yegül 1882’de doğmuştur. Sivil Veteriner Okulu’nu 1903’de bitirmiştir. Doğum ve Adli Tıp muallimi olarak 1906’da akademik göreve başlamıştır. Kimya uzmanlığı yapmak için 1909’da Berlin’e gönderilmiş. 1911’de ülkeye dönerek kimya dalında muallim muavini olarak göreve başlamış; bir yıl sonra da muallimliğe yükseltilmiştir. 1916 yılında Darülfünun Fen Fakültesi’nde Prof.Arndt’nın yardımcılığına atanmış ve Analitik Kimya (Tahlil-i Kimya) dersini vermiştir. Sivil ve Veteriner Okullarının birleştirilmesi ile oluşturulan Veteriner Yüksek Okulu’nda (Baytar Mekteb-i Alisi; 1921) kimya ve toksikoloji muallimliği görevine getirilmiştir. Bir süre sonra, bu derslere Adli Tıp dersi de eklenmiş ve müderrisliğe yükseltilmiştir. Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca (1933) Enstitünün Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Enstitüsü doçentiliğine atanmıştır. Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri İç Hastalıkları Enstitüsü bünyesinde okutulmuştur. Yegül 1936’da profesörlüğe yükseltilmiştir. Fakültenin kimya profesörlüğü ile de görevlendirilen Prof.Yegül, toksikoloji derslerini de vermiştir. Prof.Yegül 1966’da vefat etmiştir. 

 

Prof.Dr.Mustafa GÜLEY

Güley Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi’ni 1942’de bitirmiştir. 1945’de Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’ne asistan kadrosuna atanmıştır. Doktorasını 1949’da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü’nde tamamlamıştır. 1978’de vefat etmiştir. 

 

Prof.Dr.Nurettin Mashar ÖKTEL

ÖKTEL Yüksek Veteriner Okulu’undan 1928’de mezun olmuştur. Eczacılık Okulu’nu da bitirmiştir. Yüksek Veteriner Okulu’nda Ocak-1933’de İç Hastalıkları asistanı olarak göreve başlamıştır. Okul Ankara’ya nakledilip Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca, Enstitünün İç Hastalıkları Enstitüsü asistanlığı görevine getirilmiştir. 1936’da “Türkiye’de Müstamel Ev İlaçları ile Bunların Farmakolojik ve Tedavice Ehemniyet ve Tesirleri” isimli doktora tezine başlamış; 1939’da tezini tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır. 1941’de Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü şefliğine atanmıştır. Dr.Öktel 1943’de doçent, 1947’de profesörlüğe yükseltilmiştir. Aynı yıl Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Enstitüler 1952’de kürsüye dönüştürülünce, Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü profesörü olmuştur. 

 

Prof.Dr.Şahin AKMAN

AKMAN Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi’ni 1937’de bitirmiştir. 31.11.1939’da Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’ne asistan olarak atanmıştır. Doktorasını 29.03.1945’de Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’den 13.07.1981’de emekli olmuştur. 01.12.1989’da vefat etmiştir. 

 

Prof.Dr.Ahmet Nazım ÖZKAZANÇ

Doğum Yeri ve Yılı: Arhavi/Artvin. 15.09.1926 

Babası: Ahmet Zeki

Bitirdiği Okullar   İlkokul: Patnos/Kars

Ortaokul: Ordu

Lise: Sivas Erkek Lisesi

Fakülte: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi: 1942-1947

Mezuniyetten sonra Tarım Bakanlığı’nda Merkez Veteriner Hekimi olarak çalışmaya başlamıştır. 14.07.1947’de Tarım Bakanlığı adına Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürlüğünde stajyer asistan olarak görevlendirilmiştir.

Askerliğini takiben yine Tarım Bakanlığı adına Veteriner Fakültesinde ihtisas çalışmasına başlamış ve çalışmalarını sürdürmüştür. 

Tarım Bakanlığından Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsüne naklen atanmış ve 16.12.1950 tarihinde göreve başlamıştır.

01.11.1947’de askerlik görevini yapmak üzere Askeri Veteriner Okuluna gitmiştir. 1947-1948 arasında Ankara Jandarma Muhafız Süvari Bölüğünde veteriner asteğmen olarak görev yapmıştır.

14.07.1947’de Tarım Bakanlığı adına Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürlüğünde uzmanlık yapmaya başlamıştır.

26.06.1950 tarihinde yapılan asistanlık sınavını başararak 25.07.1950 tarihinde Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsünde aday asistan olarak göreve başlamıştır (bu esnada Tarım Bankalığında hala görevini sürdürmüştür).

15.12.1951’de aday asistanlığı kaldırılarak asistan kadrosuna atanmıştır.

15.12.1951 tarihinden itibaren itibaren 3 yıl içinde doktorasını veremediği için 15.12.1954 tarihinde görevine son verilmesi kararlaştırılmış. Fakülye Yönetimin Kurulunun 24.12.1954 tarih ve 74 sayılı kararı, Rektörülüğün 28.12.1954 tarih vee 715/2362 sayılı yazısı üzerine 30.12.1964 tarihinde görevden ayrılmıştır.

Tarım Bakanlığında Merkez Veterineri olarak göreve başlamıştır.

17.02.1955 tarihinde tekrar Ankara Ünüversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürüsü asistanlığına tayin olarak 28.02.1955 tarihinde göreve başlamıştır.

Doktora Tezinin verilmesi: 1951

Tezin tamamlanması: 14.01.1955

Tez konusu: Türkiye’de Doping Olarak Kullanılan Başlıca Alkaloidlerden Heroin ve Kokainin Salyada Aranması Üzerine Çalışmalar

Doçentlik takdim tezi (Habiltasyon tezi): Per Os Akut Dikloro-Difenil-Trikoroetan (DDT) Zehirlenmesinde Mide-Bağırsak Muhteviyatı ile İç Organlardan DDT’nin Kimyasal Yolla Tayini Üzerine Araştırma

Jüri: Prof.Dr.Bedii Toktay, Prof.Dr.Ali Rıza Gürgen, Prof.Dr.Nürettin Öktel, Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Yaşar Atlan

Toplantı tarihi: İlk toplantı: 12.10.1960; İkinci toplantı: 21.10.1960

Doçentliğe yükseltilme: 07.11.1960

Doçentliğe atama: 31.01.1961 (eylemli doçent olarak)

Profesörlük          Jüri: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Mustafa Güley, Prof.Dr.Zeki Tolgay, prof.Dr.Mustafa temizer, Prof.Dr.Cahit Özcan

Toplantı tarihi: 17.03.1969

Makale sayısı: 17

21.02.1969 tarih ve 6158 numaralı üçlü kararname ile (Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Başbakan Süleymen Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay) Üniversite Profesörlüğüne (kadroya bağlı olmaksızın aylığını doçent kadrosundan almak üzere) atanmıştır; bu karar 10.03.1969’da kendisine tebliğ edilmiş ve 11.03.1969’da bu göreve başlamıştır.

08.05.1969 tarih ve 7174 numaralı üçlü kararname ile (Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Başbakan Süleymen Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay) profesörlük kadrosuna atanmıştır.

İdari Görevler      Kürsü Başkanlığı: Dekanlığın 05.10.1981 tarih/8607 sayılı yazısı üzerine Senatonun 13.10.1981 tarih ve 727/6185 sayılı kararı

İç Hastalıkları ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1983-1987

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1988-1990

Veteriner Fakültesi Dekan yardımcılığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Diğer Eğitim-Öğretim

Haziran-1978’de Fırat Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1981-1982 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir (ayda 2 gün ve günde 5 saat).

1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1987-1988 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1991-1992 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

Yurtdışı

Aralık-1955’de Nebreska Üniveristesi ile yapılan antlaşma gereği bilgi ve görgüsünü artırmak için bir yıl süreyle Amerika’ya gönderilmesi karalaştırılmıştır; 06.09.1956-30.09.1957 tarihleri arasında  bir yıl süreyle Amerika’da bulunmuştur. Cincinnati Ünivereitesi Kattering Laboratuarında çalışmıştır.

 Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı bursunu kazanarak 12.02.1964-02.03.1965 tarihleri arasında Amerika’da Purdue Üniversitesi’nde Prof.Goetsch’nın yanında “İzotopların Farmakolojik Araştırmalarda Kullanılması” konusunda çalışmıştır.

04-09.08.1966 tarihleri arasında Zürihte yapılan Sığır Hastalıkları Kongresine katılmıştır.

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım teşkilatı tarafından 02.10-11.11.1967 tarihleri arasında Çekoslavakya’da düzenlenene “Radyoizotopların ve Işınlamanın Hayvansal Bilimlerde ve Veterinerlikte Kullanılması” konulu kursa katılmıştır.

04.08-12.09.1973 tarihleri arasında Belçika’da bilimsel incelemelerde bulunmuştur.

14-17.10.1982 tarihleri arasında Bulgaristan-Varna’da yapılan “Balkan Farmakoloji Günleri”ne katılmıştır.

11-14.10.1983 tarihleri arasında Bulgaristan-Stara Zagora’da yapılan 2. Bilimsel Farmakoloji Konferansı”na katılmıştır.

23-30.08.1986 tarihleri arasında Belçika-Bruksel’de yapılan “TIAFT European International Meeting, Second World Congress (Compounds in Chemical and Biological Warfare: Toxicological Evaluation, Industrial Chemical Disasters” ve III. World Congress of the World Federation of Associations of Clinical T0xicology and Poison Control Centres. XII International Congress of The European Association of Poison Control Centres (EAPCC) With teh Participation of Veterinary Poxicologists” isimli iki kongreye (3.Dünya Toksikoloji Kongresi) bildirili olarak katılmıştır.

31.05-15.06.1993 tarihleri arasında “Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Programları ve Uygulama Yöntemleri ile Zehir Danışma ve Bilgi Merkezlerinin Veteriner Hekimlikte Kullanılması” konularında çalışmalar yapmak üzere Viyana Üniversitesi’nde bulunmuştur.

Emeklilik               15.09.1993 (Yaş haddi)

Dil bilgisi               İngilizce ve Fransızca

Medeni Durumu  Evli ve 2 kız çocuğu sahibi

Vefat                     21.03.2003

 

Prof.Dr.Şükrü GÜRTUNCA                                              

Doğum Yeri ve Yılı: Dobruca’da Dobrik (Hacıoğlu Pazarcık). Bulgaristan. 1925

İlkokul: Hacıoğlu Pazarcık Kasabası. Dobruca/Bulgaristan

Orta: Boğaziçi. İstanbul

Lise: Eskişehir Lisesi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi: 1948-1953

Seyitgazi İlçe Veteriner Hekimliği (6 ay süreyle)

Karaköse Yedek Subaylık: 1954-1955

14.06.1955 tarihinde Ankara Üniversistesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsüne asistan adayı olarak girmiştir.

21.07.1955 tarihinde göreve başlamıştır. 5.8.1956’da adaylığı kaldırılarak asistanlık görevine asaleten atanmıştır.

Galenik Farmasi ve Şimik Farmasi dallarında bilgi ve görgüsünü artırmak için bir süre (Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonra) Ankara Tıp Fakültesi Farmakoloji Enstitüsüne devam etmiştir.

Doktora Tezin verilmesi: 25.07.1957

Tezin tamamlanması: 12.06.1959

Tez konusu: Kümes Hayvanlarında (Tavuk, Hindi, Ördek) Tuzla Zehirlenme Olayları Üzerinde Araştırmalar

Tez Savunma Jürisi: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Macit Erkol, Prof.Dr.Enver Sengir

Doçentliğe atanma             24.11.1967’de Üniversite Doçenti, 18.12.1967’de eylemli Doçent olmuştur.

Profesörlük          15.02.1974 (Atanma tarihi)

Jüri üyeleri: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Ethem Ersoy, Prof.Dr.Cahit Özcan, Prof.Dr.A.Nazım Özkazanç, Prof.Dr.Talat Konuk (14.12.1973)

Profesörlük takdim tezi     O,O-Dimetil 2,2-Diklorodivinil Fosfat (DDVP, Diklorvos)’ın Toksikolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ankara.Üniv.Vet.Fak.Derg. XX(2-3): 340-352

Anabilim Dalı Başkanlığı: 26.01.1990

Fakültenin çeşitli komisyonlarında görev almıştır.

Temmuz-1969’dan itibaren Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulunda Farmakoloji ve Toksikoloji, Galenik Farmasi dersleri vermiştir.

1970-1971 Eğitim-Öğretim döneminde aynı okulda Farmasötük Kimya dersi vermiştir.

1988-1989 Eğitim-Öğretim Yılı II. Yarıyılında Atatürk Üniv. Kars Veteriner Fakültesi’nde görevlendirilmiş ve Farmakoloji-Toksikoloji Dersleri vermiştir.

Nebraska anlaşmasına göre bir yıl süreyle (1.2.1961-3.2.1962) Amerika’ya (Illinois Üniversitesi) gönderilmiştir; James Sternburg ve Clyde Wilson Kearns yanında insektisitler konusunda çalışmıştır.

Fransa, Hollanda, Danimarka ve Almanya Veteriner Fakültelerinde incelemeler: 04-12.02.1975 tarihleri arasında

Emeklilik                              Yaş haddi sebebiyle: 01.07.1992

Dil bilgisi                              Fransızca ve İngilizce

Medeni Durum                    Evli ve iki çoçuk sahibi

Vefat                                     11.04.2009

 

Prof.Dr.Yusuf ŞANLI

Prof. Dr. Yusuf ŞANLI, 01.01.1943 Yılında Aksaray’ın Yenikent kasabasında doğmuştur. İlkokulu aynı kasabada okuduktan sonra, 1957’de Aksaray Orta Okulunu ve 1960 yılında da Nevşehir Lisesini bitirmiştir. Aynı yılda A. Ü. Veteriner Fakültesine girerek 1965’de mezun olmuştur. 1966 – 1968 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra, 14 ay süreyle Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışmıştır. 1969 – 1970 yılları arasında Tarım Bakanlığı Uzmanlık Sınavını kazanarak Afyon Bölge Gıda Kontrol laboratuvarında  gıda kontrolu ve koruyucu hekimlik uzman adayı olarak çalışmıştır. 1970’de A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü Asistanlık sınavını kazanarak bu göreve atanmıştır. 1974’de aynı dalda bilim doktoru ve 1979 yılında da   üniversite doçenti unvanlarını almıştır. 1988 Yılında Üniversite profesörü unvanını alarak A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1983 – 1988 yılları arasında fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, 1985 – 1988 yılları arasında A. Ü. Veteriner Fakültesi Dekan yardımcılığı, 1995 – 1998 yılları arasında A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim Kuruluğu Üyeliği ile 1993 – 1998 ile 2000 -2003 yılları arasında üç dönem Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Diğer akademik etkinlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Üyelikleri ile Ankara Üniversitesi Çevre  Sorunları Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarıyla ilgili olarak 1976 – 1977 yılları arasında Belçika Liege Üniversitesi Tıp Fakültesinda ve 1988 yılında da Hannover Veteriner Yüksek Okulunda araştırmacı olarak çalışmış ve ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca Hollanda, Brezilya, İngiltere, İtalya ve Avusturya’da bilim alanıyla ilgili incelemelerde bulunmuş ve uluslar arası kongrelere katılmıştır. Sosyal etkinlikleri kapsamında olmak üzere,  Veteriner Hekimleri Derneği Genel Sekreterliği, Türkiye Tavukçular Derneği yönetim kurulu üyeliği, Türk Toksikoloji Derneği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği kuruculuğu ve başkanlığı görevlerini yüklenmiştir.

Bilimsel araştırmaları genellikle çevresel toksikoloji, yemlerden kaynaklanan olumsuzluk etmenleri, ilaç formülasyonları, mikotoksinler, toksin bağlayıcılar, besin kirleticileri, nitrozaminler, anabolik hormonlar, pestisidler, stabil Rumen özütleri ve diğer probiyotikler, antibakteriyel ilaçlar, immünotoksikoji, veteriner ilacı kalıntıları ve ilaç etkileşmeleri alanlarında yoğunlaşmıştır. Belirtilen konularla ilgili olarak halen 44’ü özgün araştırmaya dayalı ve 54 adedi de bilimsel revü ve derleme yazı niteliğinde olmak üzere, toplam 101 adet bilimsel yayını ile  8 adet ders ve mesleki  kitabı bulunmaktadır.

Evli ve biri erkek, diğeri kız iki çocuk babası olan Prof. Dr. Y. Şanlı, Fransızca ve ingilizce dillerini bilmektedir. Şubat 2008 tarihi itibariyle A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalındaki öğretim üyeliği görevinden emekliye ayrılmıştır.

 

PROF. DR. YUSUF ŞANLI’NIN YAYIN LİSTESİ

I . Özgün Makaleler:

              1 . Şanlı, Y. (Gürtunca,Ş. ve Ceylan, S.): Ankara ve yöresindeki bazı içme ve kullanma suyu örneklerinin arsenik yönünden araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 20(1): 84 – 95, 1973.  

               2 . Şanlı, Y. (Ozan, K ve Şener, S.): Prolongation et renforcement de la narcose experimentale sous l’inluence de novalgine . A.Ü. Vet.Fak. derg., 20(2-3): 301 – 305, 1973.

            3 . Şanlı, Y. : Deneysel kurşun zehirlenmelerinde organlara göre dağılan kurşunun kalitatif ve kantitatif tayini üzerinde kimyasal araştırmalar. Doktora tezi, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Ankara, 1974.

            4 . Şanlı, Y. (Akman, M . Ş.  ve Ceylan, S.): Kronik toksisite yönünden önemli klorlu hidrokarbon insektisidlerin çeşitli yem nümunelerindeki rezidülerinin araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 23 (1 – 2): 103 – 114,1976.

            5 . Şanlı, Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S., Gürtunca, Ş. Ve Akşiray, F.) : Karadenizde avlanan balıklarda ve bu balıklardan elde edilen balık yağı ve ununda klorlu hidrokarbon insektisid rezidülerinin araştırılması. TÜBİTAK VHAG – 191 No.lu Araştırma Projesi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 23 (3-4): 211 – 236, 1976.

            6 . Şanlı, Y., Fouassin, A. Et Noirfalise, A. : Mercure totale et methylmercure dans des concerves de poissons provenant de Turquie. Arch. Belg. Med. Soc. Hyg. Med. Leg., ^: 161 – 167, 1977.

            7 . Şanlı, Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S, Gürtunca, Ş. Ve Akşiray, F.) : Karadenizde avlanan balıkların ve bu balıklardan elde edilen balık yağı ve ununda klorlu hidrokarbon insektisid rezidülerinin araştırılması. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi. 17 – 21 Ekim 1977, Ankara.

            8 . Şanlı, Y. (Akman, M. Ş. Ve Ceylan, S.) : Kronik toksisite yönünden önemli klorlu hidrokarbon insektisidlerin hayvan yemlerindeki rezidülerinin araştırılması. TÜBİTAK VI. Bilim kongresi, 17 – 21 Ekim 1977, Ankara.

            9 . Şanlı, Y. ( Akman, M. Ş., Ceylan, S, Şener, S. Ve Akşiray, F.):  Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde avlanan, kıyılarımıza bağımlı bazı balık türleri ile karideslerde organik klorlu insektisidlerden ileri gelen kontaminasyonun incelenmesi. TÜBİTAK VHAG – 274 No.lu Araştırma Projesi, A.Ü. Vet.Fak. Derg., 25 (1): 121 – 134, 1978.

            10. Şanlı, Y. ve Ceylan, S. : Karadeniz’in Türkiye kıyı sularında avlanan balıklarda civa kalıntılarıyla oluşan kirlenme düzeylerinin araştırılması. A. Ü. Vet. Fak. Derg. 27 (1 – 2):11 – 23, 1980.

            11. Şanlı, Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S., Kaya, S. Ve Akşiray, F.): Ege Denizinde avlanan önemli balık türlerinde organik klorlu insiktisid rezidülerinin araştırılması.  TÜBİTAK ÇAĞ – 21 No.lu Araştırma Projesi,, Müh/Çev. Derg., 5: 99 – 105, 1980.

            12. Şanlı, Y., Ceylan, S. Ve Kaya, S. : Ege Deniz körfezlerinde avlanan çeşitli balık türlerinde civa ile kirlenme. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 27(3-4):674 – 692, 1980.

            13 . Şanlı, Y. (Akman, M.Ş., Ceylan, S., Şener, S. Ve Akşiray, F.):  Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde avlanan, kıyılarımıza bağımlı ekonomik bazı balık türleri ile karideslerde organik klorlu insektisidlerden ileri gelen kontaminasyonun araştırılması. TÜBİTAK VII. Bilim kongresi, Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma Grubu, 29 Eylül – 3 Ekim 1980, İstanbul.

            14. Şanlı, Y. : Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde avlanan, kıyılarımıza bağımlı, ekonomik bazı balık türleri ile karideslerde total civa ve organik civa bileşikleri rezidü düzeylerinin araştırılması. TÜBİTAK VHAG – 278 No.lu Araştırma Projesi, A.Ü. Vet.Fak. Derg., 26 (3 – 4): 151 – 176,1980.

            15 . Şanlı,Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S., Kaya, S. ve Akşiray, F.): Ege denizi körfezlerinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması . TÜBITAK ÇG - 21 No.lu Araştırma Projesi, Doða Bilim Derg.,Müh/Çev., 5: 99 - 105, 1981.

            16 . Şanlı,Y., Fouassin, A. Noirfalise, A. : Türkiye’de hazırlanan bazı balık konservelerinde total civa ve organik civa bileşikleri rezidü düzeylerinin araştırılması. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 7 (1 - 2) : 1 - 16, 1982. 

            17 . Şanlı,Y., Ceylan, S. ve Kaya, S. : Karma tavuk yemi örneklerinde aflatoksinler.A. Ü. Vet. Fak. Derg., 29 (3 - 4): 473 -492, 1982.

            18 . Şanlı,Y., Ceylan, S. ve Kaya, S. : Karma yemlerde aflatoksin analizi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 29 (1 -2): 50 - 70, 1982.

            19 . Şanlı,Y ve Kaya, S. : Bazı ekmeklik buğday ve un örneklerinde civa kalıntıları.A.Ü. Vet. Fak. derg., 29 (3 - 4): 458 - 472, 1982.

            20 . Şanlı,Y. ve Kaya, S. : Bazı biyolojik maddelerde arsenik varlığının araştırılması. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 31(1) : 1 - 14, 1984.

            21 . Şanlı,Y., Kaya, S., İmren, H.Y., Koç, B. ve Kahraman, M. :Isparta yöresindeki genç danalarda kronik nitrat zehirlenmelerine bağlı olarak gelişen amarozis olgularının araştırılması. AÜ. Vet. Fak. Derg., 30(4): 657 - 673, 1984.

            22 . Şanlı,Y. : Ankara yöresinde satılan et ürünlerinde (sucuk, salam, sosis, pastırma ve jöle işkembe) kanserojen etkili nitrozamin türevleri varlığının araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. derg., 31(2): 260 - 280, 1985.

            23 . Kaya, S., Şanlı,Y. ve Özkazanç, A.N.: Küflenmekten Şüpheli yem ve yem hammaddelerinde aflatoksinler. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 32 : 1 - 12, 1985.

            24 . ŞanlıY., Aydın, N., Izgür, M. ve Evci, E.: Sağıtıcı bazı antibiyotiklerin hayvan yetiştiriciliðinde verim artırıcı ve koruyucu amaçlarla kullanılması sonucu bakterilerde gelişen dirençlilik olgusunun in vitro olarak duyarlı mikroorganizmalarla araştırılması.  TÜBITAK VHAG - 595 No.lu Araştırma Projesi, Doğa Tu. Vet. ve Hay. DC.11.5.1:72 - 85, 1987.

            25 . Şanlı,Y., Kaya, S. ve Özkazanç, A. N.:Tavukçulukta kullanılan bazı sülfonamid türevlerinin yumurtaya geçme özellikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 34(1): 16 - 30, 1987.

            26 . Şanlı, Y., Aydın, N., İzgür, M., Akman, A ve Baydan, E. : Sağıtıcı bazı antibiyotikyerin hayvan yetiştiriciliğinde verim artırıcı ve koruyucu amaçlarla kullanılması sonucu bakterilerde gelişen direnç kazanma olgusunun in vitro ve in vivo olarak duyarlı mikroorganizmalarla araştırılması. I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 20 – 23 Nisan 1987, İzmir.

            27 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Ankara piyasasında satılan bazı et ürünlerinin nitrat ve nitrit içerikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 35(1):24-46, 1988. 

            28 . Şanlı, Y. ve Bilgili, A. : Bazı işlenmiş soya fasülyesi unu örneklerinin ureaz aktivite düzeyleri üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 36(1): 165 – 180, 189.

            29 . Şanlı, Y., Demet, Ö., Akar, F., Yavuz, H., Bilgili A., Liman, B.C. ve Doğan, A.: Buldan Barajı suyunun doğal kalitesi ve buradan avlanan sazan balığı örneklerinde bazı ağır metal artıkları üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg.,37(1): 56 – 73,1990.

            30 . Şanlı, Y., Yavuz, H. ve Akar, F.: Kuru incir örneklerinde mikotoksin kirlilikleri. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 37 (2): 293 – 308, 1990.

            31 . Şanlı, Y., Kaya, S., Aydın, N., Akar, F. ve Doğan, A. : Süt örneklerinde kloramfenikol kalıntıları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 38(3): 402 – 416, 1991.

            32 . Özkazanç, A.N., Russel-Sin, H., Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Türkiye’nin değişik bölgelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun incelenmesi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 39(1 – 2): 268 – 290, 1992. 

            33  . Şanlı, Y., Akar, F. ve Bilgili, A. : Et tipi piliçlerde altlığı ıslatma sendromuna yol açan katılımcı etmenler üzeride araştırmalar.  Uluslar arası Tavukçuluk kongresi, 13 – 14 Mayıs l993, İstansul, Bilimsel Tavukçuluk Derneği Kongre Kitabı, s.376 – 389,1993.

            34 . Şanlı, y., Akar, F. ve Bilgili, A. : Et tipi piliçlerde altlığı ıslatma sendromuna yol açan katılımcı etmenler üzerinde araştırmalar. Çiftlik Derg.,119: 34 – 43,1993.

            35 . Kaya, S., Şanlı, Y., Yarsan, E.,Özsoy, A., Akkaya, R. Ve Bilgili, A. :Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması : 1 . Türkiye’de üretilen ve ithal edilen yem ve yem hammeddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(4): 59 – 80,1996.

            36 . Bilgili, A., Şanlı, Y., Kaya, S., Yavuz, H., Akar, F., Akkaya, R. ve Filazi, A. :Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması : 5 . Türkiye’de üretilen ve ithal edilen yem ve yem hammeddelerinin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(4): 93 – 110,1996.

            37 . Şanlı, Y., Yavuz, H., Filazi, A., Yarsan, E. ve Özsoy, : Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinin pestisid artıklarıyla kirlenme durumu üzerinde araştırmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(4): 111 – 130,1996.

            38 . Yavuz, H., Akar, F., Şanlı, Y., Yarsan, E. ve Filazi, A. : Türkiye’de üretilen ve ithal edilen yem ve yem hammeddelerinin hayvan sağlığı ve verimliliği yönünden önem taşıyan nitrat, nitrit, tannik asit, ve siyanür içerikleri üzerinde araştırmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 9(1): 59 – 88, 1997

            39 . Şanlı, Y., Yarsan, E., Özdemir, M. ve Sekkin,S. : Tüketime sunulan bazı tavuk etlerinde uçucu zehirlerle bulaşma olguları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 43(1): 109 – 112, 1996.

            40 . Şanlı, Y., Aştı, R., Yardımcı, H., Kurdede, N., Filazi, A.ve Akan, M. : Kanatlı hayvan immun sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri.Çiftlik Dergisi, 163: 28–44,Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 9(2): 159 – 181, 1997 .

            41 . Bilgili, A. Ve Şanlı, Y.: Sığırlarda kurşun zehirlenmeleri. Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 68(1): 77 – 80, 1997.

            42 . Şanlı, Y., Aştı, R., Yardımcı, H.,Bilgili, A., Kurtdede, N., Filazi. A. Ve Yarsan, E.:Bazı Antibakteriyel ilaçların kanatlı immun yanıtları üzerindeki etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, (Basımda), 1998.

            43 . Tuncer, Ş., Şanlı, Y., Küçükersan, K., Filazi, A., Erganiş, O., Çorlu, M. Ve İmece, E. (1999): Stabilize Rumen ekstraktının broyler rasyonlarında kullanılması. Poultry YUTAV - 99, Uluslar arası Kongre Kitabı, s. 287 – 293. 3-6 Haziran 1999.

            44 . Kucukersan, K., Tuncer, S.D., Sanli, Y., Midilli, M., Goncuoglu, E.  Kucukersan, S. And Tan, H. (2002): The Effects of dietary stabilzed Rumen extract (SRE) and virginiamycine on performance and carcas of broilers. Revue de Medecine Veterinaire. 153 (11):723 – 728.

II . Bilimsel Revüler ve Derleme Yazılar:

          45 . Şanlı, Y.: Kimyasal madde kalıntılarıyla oluşan çevre kirlenmeleri ve hayvanlarda görülen zararlı etkileri. Vet. Hek. Der. Derg., 45(1):15 – 21, 1975.

            46 . Şanlı, Y.: Su ürünlerinin civa ile kirlenmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 23(1-2): 186 – 200, 1976.

            47 . Şanlı, Y. : Civalı fungisidlerden ileri gelen zehirlenmeler. Sağlık ve sosyal yardım Bakanlığı Tarım İlaçlarından İleri gelen Zehirlenmeler Semineri, 25 – 26 Ağustos 1976, Adana, Urfa.

            48 . Şanlı, Y., Ceylan, S. Ve Şener, S.: Pestisidlerin getirdiği ekolojik sorunlar. Vet. Hek. Der. Derg., 47(2): 41 – 52, 1977.

            49 . Ceylan, S. Ve Şanlı, Y. : Çevre ve besin kirlenmesi. Birinci Ulusal Beslenme Kongresi, 7 – 9 Kasım 1979, Ankara.

            50 . Ceylan, S. Ve Şanlı, Y. : Çevre ve besin kirlenmesi. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 3(1-2): 76 – 93, 1980.

            51 . Şanlı,Y. : İlaçların etki şekli ve reseptör kavramı. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 5(1): 83 – 104, 1980.

            52 . Şanlı,Y. : İlaçların canlı yapıdaki biyotransformasyonu. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 5(1): 127 – 148, 1980.

            53 . Şanlı, Y.: Besinlerde küflenme olgusu ve mikotoksikozisler. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 3(3-4): 127 – 148, 1980.

            54 . Şanlı, Y. ve Sarığöl, C.: Hayvansal besinlerdeki çeşitli artık maddelerin insan sağlığına etkileri. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 6(1-2): 85 – 101, 1981.       

            55 . Şanlı, Y: Kemoterapötik ilaçlar arasında etkileşme tipleri ve kombinasyon seçenekleri. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 28(1 –4): 230 – 252, 1982.

            56 . Şanlı, Y. : Poliklorlubifenillerle oluşan çevre ve besin kirlenmesi. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 7(1 – 2): 255 – 276, 1982.

            57 . Şanlı, Y. : Hayvansal üretim ve dengeli beslenme. 12799, 12800, 12801 ve 12802 sayılı Yeni Konya Gazeteleri.

            58 . Şanlı, Y. : Çevre sorunlarından kaynaklanan besin kirlenmeleri. S.Ü. Vet. Fak. Derg., (Özel sayı) : 17 – 37,1984.

            59 . Şanlı, Y. : Besinlerimizdeki antibiyotik artıkları. Bilim ve Teknik, 17 (195) : 29 – 31, 1984.

            60 . Şanlı, Y.: Meme içi ilaç farmakokinetiği.I. 15 – 16 Kasım 1984, Ankara, Mastitis Semineri Kitapcığı s.93 – 117, Ankara.

            61 . Şanlı, Y. : Tavukçulukta yemlerden kaynaklanan olumsuzluk faktörleri. Konya Bölgesi II. Hayvancılık semineri,16 – 16 Mayıs 1985, Konya.

            62 . Şanlı, Y. : Besinlerde bulunan kimyasal kirlilikler ve yol açtıkları başlıca sağlık sakıncaları. Konya belediye Başkanlığı Konferansları Dizisinden, Koyunoğlu Müzesi konferans salonu, 23 Mart 1985, Konya.

            63 . Şanlı, Y. : Tavukçulukta ilaç kullanılması ve beslenme seçeneklerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörleri. Türkiye IV. Tavukçuluk kongresi, s. 87 – 107, 1986.

            64 . Şanlı, Y. : Hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlardan ileri gelen besin kirlenmesi sorunları. TEB Haberler (Türk Eczacılar Birliği Dergisi), 28:21 – 27, 1987.

            65 . Şanlı, Y. : Hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımından kaynaklanan sağlık sakıncaları. Vet. Hek. Der. Derg., 59(1 – 2): 37 – 42, 1989.

            66 . Şanlı, Y. : Küflenmiş yem kullanımı ve sakıncaları. Çiftlik derg., 62:23 – 25. 94:65 – 67, 1989.

            67 .Şanlı, Y. : Anabolik hormon,: Et üretimi ve tavukçulukla ilişkileri. Çiftlik Derg., 66:47 – 52.

            68 . Şanlı, Y. : Anabolik hormonlar ve et üretimi. Toksikoloji Bülteni, 2:2 –3, 1989.

            69 . Şanlı, Y. : Tavuk yetiştiriciliğinde küflenmiş yem tüketimi sorunu ve başlıca sakıncaları. Ulusal Tavukçuluk Sempozyumu, Tavukçuluk Bülteni Özel Sayısı 46: 41 – 55,19 – 20 Ekim 1989, Adana.

            70 . Şanlı, Y. :Türkiye’de besinlere bulaşan toksik maddeler. Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, 6:4 – 12, 1991.

            71 . Şanlı, Y. : Ülkemizde çevre ve toplum sağlığını tehdit eden başlıca yaygın nitelikli kirlenme sorunları. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Bülteni, 93/2: 10 – 11, 1993.

            72 . Şanlı, Y. : Günümüzde karşılaşılan Bakteriyel dirençliliğin boyutları ve toplum sağlığı yönünden önemi. Toksikoloji Bülteni, 9: 1-6, Antibakteriyel Kullanımında Temel ve Duyarlılık Test Yöntemleri, Pfizer yayınları, Özel sayı, 44 – 49, 1993.

            73 . Şanlı, Y. : Günümüzde yaygınlaşan antibakteriyel dirençliliğin boyutları ve çok yönlü sakıncaları. Vet. Hek. Der. Derg., 63(1): 21 – 29, 1993.

            74 . Şanlı, Y. : Antibakteriyel ilaçlar ve bilinçli kullanım seçenekleri. Bültendif Veteriner bülteni, 3: 2-6,1994.

            75 . Şanlı, Y. : Türkiye’de veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması ve güvenli kullanımına ilişkin değerlendirmeler. Türkiye’de Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlanması, Güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları Sempozyumu Kitapcığı s. 5 – 13,  13 – 14 Ekim 1994, Ankara.

            76 . Şanlı, Y. : Türkiye’de pestisid Kullanımı ve çevresel boyutları. TÜBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Grubu Özel İhtisas komisyonu Raporu, s. 213 – 241, 1994. Türkiye’de Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlanması, Güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları Sempozyumu Kitapçığı s. 105 – 120,  13 – 14 Ekim 1994, Ankara.

            77 . Şanlı, Y. :Hayvansal üretimde antibakteriyel ilaç kullanımı ve çok yönlü sakıncaları. Türkiye’de Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlanması, Güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları Sempozyumu Kitapçığı s. 33 – 61,  13 – 14 Ekim 1994, Ankara.

            78 . Şanlı, Y. : Türkiye’de pestisid kullanımı ve çevresel boyutları. E.Ü. Fen Fakültesi Dergisi, Seri B, EK 16/1:89 – 103.

            79 . Şanlı, Y. : Veteriner ilaçları sempozyumunun ardından, Toksikoloji Bülteni, 11:1 – 7, 1994.

            80 . Şanlı, Y. : Doping yapma amaçları ve çeşitleri. Yarış Dünyası Derg., 38:58 – 60, 1994.

            81 . Şanlı, Y. :Doramectin, iç ve dış parazitlerle mücadelede yeni bir standard. Pfizer Veteriner Bülteni Doramectin Özel Sayısı, Eylül l995,1.

            82 . Şanlı, Y. : Türkiye’de veteriner ilaçlarının üretim ve tüketim boyutları, güvenli kullanımı ve hayvansal üretim yönünden önemi. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Derg., Mayıs – 1996, 25 – 42.

            83 . Şanlı, Y. : Türkiye’de pestisid kullanımı ve çevresel boyutları. 2. Ulusal Toksikoloji Kongresi, 3 – 6 Nisan 1997.

            84 . Şanlı, Y. ve Filazi, A. : Veteriner hekimliğinde klinik farmakokinetik. Vet. Hek. Der. Derg., 68(2): 60 – 70, 1997.

            85 . Şanlı, Y. : Beta-laktamaz inhibitörleriyle güçlendirilmiş penisilinler ve antibakteriyel sağaltımda kullanılma seçenekleri. Vet. Hek. Der. Derg., 68(1): 70 – 76, 1997.

            86 . Şanlı, Y. : Hayvancılık sektöründe furazolidon kullanımı ve toksik etkilerine ilişkin değerlendirmeler. Çiftlik Derg., 64 : 24 – 25, 1997.

            87 . Şanlı, Y. : Hayvansal üretimde veteriner ilaçlarının yeri ve önemi. Vetaş Bülteni, 1:4 – 8, 1997.

            88 . Şanlı, Y. : Türkiye’de veteriner ilaçlarının üretimi, dağıtımı, güvenli kullanımı ile kalıntı sorunlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri. Dayanışma, 97/1-2:19 – 32, 1997.

            89 . Şanlı, Y. :Hayvan yetiştiriciliğinde ilaç kullanımı ve seçenekleri. 1.Hayvancılık Kongresi, 12 – 14 Haziran 1997, Lefkoşe, KKTC.

            90 . Şanlı, Y. : Yem küflenmeleri, mikotoksinler ve mikotoksikozisler. İnterkim Kimya Sanayi İthalat, İhracat ve Tic. A.Ş. Yayın Organı, 1: 4 – 6, 1998.

            91 . Şanlı, Y. : Hayvan yetiştiriciliğinde antibakteriyel ilaç kullanımı ve çok yönlü sakıncaları. İnternational Animal Production, Processing and Marketing Worwide, 15 (151): 75 – 81, 1988.

            92 . Şanlı, Y. ve Kum, C. : Sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları ve sağaltım seçenekleri. Vet. Hek. Der. Derg., 69 (3 – 4): 46 – 57.

            93 . Şanlı, Y. ve Kum, C. : Asit-baz dengesi bozuklukları ve sağaltım seçenekleri.Vet. Hek. Der. Derg., 69 (3 – 4): 38 – 44, 1998.

            94 . Şanlı, Y: Beta-laktamaz inhibitörleriyle güçlendirilmiş penisilinler: Sulbaktam-ampisilin kombinasyonu. Hayvan Sağlığı Gündemi, 1:1 – 8, Abfar Veteriner İlaçları A.Ş.,1998.

            95 . Şanlı, Y. : Protozoonlara etkiyen ilaçlar. İstanbul Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 1:51 – 54.

            96 . Şanlı, Y. : Kanatlılarda antibakteriyel sağaltım. Çiftlik Dergisi, 185: 59 – 66, 1999.

            97 . Şanlı, Y. (2007): Hayvansal üretimde yem ve ilaç kullaımından kaynaklanan olumsuzluk etmenleri. Yemlerde Kalite Kontrolu ve olumsuzlukları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü yayınları, 83 – 148.

           98. Şanlı, Y. (2007) : Ülkemiz veteriner ilaç sanayinde antibakteriyel ilaç üretim ve pazarlamasının mevcut durumu, AB Ülkeleriyle karşılaştırılması ile üretim, tescil ve dağıtım stratejileri. Antibiyotik Kullanımı Stratejileri ve Kalıntısı Sempozyumu. 10-11 Eylül 2007, Ege Sağlık Otel, İzmir. Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.. http://www.bornova.vet.gov.tr .

III . Ders ve Mesleki Kitaplar :

             99 . Şanlı, Y. : Veteriner Farmakoloji: Kemoterapötik ilaçlar. A.Ü. veteriner Fakültesi yayınları, No.412, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Yayınevi, s. 1 – 717, 1988.

            100 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Veteriner Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım Seçenekleri. Feryal Matbaacılık San. ve Tic. Ltd.Şti., Ankara, s. 1 – 788, 1991. 

            101 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Veteriner Klinik Toksikoloji. Feryal Matbaacılık San. ve Tic., Ltd. Sti., Ankara, 1992.

            102 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Veteriner İlaç Rehberi ve Uygulamalı Bilgiler El Kitabı. Medisan Yayınevi, Çankırı Cad., Yıba Çarşısı, No.347, Ankara, 1993.

            103 . Şanlı, Y., Kaya, S., Pirinçci, İ., Yavuz, H.,Baydan, E., Demet, Ö., ve Bilgili, A. : Veteriner Klinik Toksikoloji. Medisan yayınevi, Ankara, s. 1 – 488, 1995.

            104. Şanlı, Y. : Veteriner İlaçları Rehberi ve Bilinçli İlaç Kullanımı El Kitabı. ICC İletişim Tanıtım ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti., Necatibey Cad. 14/3, Sıhhiye-Ankara, s. 1- 1260, 1998.

            105. Şanlı, Y. : Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla sağaltım İlkeleri. S. 1 – 1104, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti.-Ankara, 1999.

            106. Şanlı, Y. (2001): Yem küflenmeleri, mikotoksinlerle bulaşma ve çözüm yolları. İçinde: Ed. H.M. Yavuz (2001): Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde temel prensipler ve karma yem üretiminde bazı bilimsel yaklaşımlar. Farmavet İlaç San. Ve Tic. A.Ş. yayını, İstanbul.

Prof. Dr. Sezai Kaya

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Telefon: 0312-3170315/439

e-posta: skaya@veterinary.ankara.edu.tr

              skaya54@gmail.com

Özgeçmiş: Ankara-Akyurt ilçesi Cücük köyünde doğdu. İlkokulu Cücük Köyü’nde, ortaokulu Ankara-Halide Edip Lisesi, Liseyi Ankara-Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı. 1972’de Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi’ne girdi ve 1977’de mezun oldu. Ağustos-1978’de Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’na asistan olarak girdi. Ocak-1981’de “Süt yemi ve çiğ sütte aflatoksin kalıntılarının kromatografik yöntem ile araştırılması“ isimli tezle doktorasını tamamladı. Mart-Haziran 1983 tarihleri arasında kısa dönem askerlik yaptı. Nisan 1985-Eylül 1988 arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Veteriner Şube Müdürü olarak görev yaptı. 31.08.1988’de Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yerde 11.10.1988’de Doçent Unvanını aldı. 01.02.1994’de Profesör kadrosuna yükseltildi.

Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniv.Veteriner Fakültesinde görevlendirildi. Mayıs-Haziran 1990 ayları arasında 2 ay süreyle Hannover’de misafir araştırıcı olarak bulundu. TAIEX Ofis tarafından 24-25.10.2001 tarihleri arasında Vechta-Almanya’da, 4-8.05.2002 tarihleri arasında Parma-İtalya’da “İlaçlı Yemler ve İlaçlı Ön-karışımlar”; 11-12.11.2003 tarihleri arasında Belçika-Brüksel’de düzenlenen “AB’ne Girişin Veteriner Hekimliği Mesleğine Etkileri” konulu Seminerlere/Çalıştaylara TVHB’ni temsilen katıldı.

Yayınlanmış 114 makalesi, Veteriner Farmakoloji-I ve –II, Veteriner Toksikoloji, Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi, Zehirli Maddelerin Laboratuar Analizleri, Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler isimli 7 kitabı vardır.

 

Kazanılan Akademik Dereceler

Yüksek Lisans       : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1977

Doktora                 : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1981

Yardımcı Doçent: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988

Doçent                  : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988

Profesör                : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1994

 

 

Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar 

1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji derslerinin verilmesi.

 

Akademik-İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanlığı: I. Dönem: 09.07.1998-09.07.2001

                                        II. Dönem: 19.09.2003-18.09.2006

                                        III. Dönem: 19.09.2006-19.09.2009

                                        IV. Dönem. 19.09.2009-

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri

Dernek, Sendika, Oda, Vakıf Üyelikleri 

1.    TVHB Vakfı

2.    TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

3.    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

4.    Türk Toksikoloji Derneği

5.    Buiatri Derneği

6.    Akademisyenler Birliği Derneği

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticiliği-Üyelikleri

1.    TVHB Merkez Konseyi

a.     Kasım 1998-Kasım 2000. TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliği

b.     04-05.11.2000 tarihli 39. Genel Kurulda TVHB Merkez Konseyi Üyeliği; 11.11.2000’de Merkez Konseyi II. Başkanlığı

c.     23-24.11.2002 tarihli 40. Genel Kurulda TVHB Merkez Konseyi Üyeliği; 28.11.2002’de görev dağılımında üyelik görevi.

2.    Buiatri Derneği

a.     30.11.2000 tarihinde 6. Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

b.     06.12.2004’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

c.     28.11.2008’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

3.    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

a.     Dernek Başkanlığı: 29.09.2000-14.09.2002

b.     Dernek Başkanlığı: 25.09.2004-16.09.2006

c.     Dernek Başkanlığı: 16.09.2006-26.09.2009

d.     Dernek Denetleme Kurulu Üyeliği: 26.09.2009-… 09.2012 

Komisyon Üyelikleri

Mesleki Komisyon Üyelikleri

1.    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner İlaçları Bilim ve Danışma Kurulu. 22.12.1997 tarih ve 799 sayılı Bakan Oluru ile oluşturuldu.

2.    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaçları Çalışma Komisyonu. 28.07.1997-01.05.2001.

3.    Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 7nci 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii Özel İhtisas Komisyonu. Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. Şubat-1996. 

4.    Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 8inci 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii ve Rekabet Edilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. 27.10.1999.

5.    Türkiye Milli Zoonoz Komitesinin kararı üzerine Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2001 tarih ve 2854 sayılı Bakanlık oluru ile oluşturulan “Başıboş Hayvanların İtlafında Striknin Yerine Kullanılacak Maddenin/Maddelerin Belirlenmesi için Kurulan Komisyon”.

6.    At Yarışlarında Doping Kontrolü için oluşturulan Karma Mütehassıs Heyet Üyeliği. 2004, 2005, 2006. Devamlı.

7.    Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Katkı Maddeleri ve Bulaşanlar Alt Komisyonu” üyeliği.

8.    TVHB Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu.

9.    III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı. Kurultay Düzenleme Kurulu Üyeliği (Veteriner Fakülteleri Temsilcisi).

 

Dergi Yayın/Hakem Kurulu

1.    Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Yazı İnceleme Kurulu üyeliği

2.    Bornova Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Hakem Kurulu üyeliği

3.    Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Hakem Kurulu üyeliği

4.    Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Danışman Editörlük üyesi

5.    Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. Danışma Kurulu

 

Verdiği Dersler          

Lisans     Farmakoloji

Toksikoloji

Medikal Botanik ve Tıbbi Bitkiler

Lisansüstü                   Birçok Ders

 

Uzmanlık Alanları

Farmakokinetik/Biyoeşdeğerlik

Mikotoksinler

Tıbbi Bitkiler

Veteriner İlaçlarının Ruhsatlandırılması, Dağıtım ve Satışı

Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Halk Sağlığı

Anabolik Maddeler ve Halk Sağlığı

Antidotlar

Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi

 

Bilimsel Faaliyetler

A. Bilimsel Makaleler

1.    Kaya,S. 1982. Süt yemi ve çiğ sütte aflatoksin kalıntılarının kromatografik yöntem ile araştırılması. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:443-457. (Aynı isimli doktora tezinin özetidir).

2.    Kaya,S. 1984. Biyolojik materyalde doğal arsenik düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:424-430.

3.    Kaya,S. 1984. Yem ve yem hammaddeleri ile bazı biyolojik sıvılarda nitrat ve nitrit analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:15-27.

4.    Kaya,S. 1985. Yem ve yem hammaddelerinde nitrat ve nitritler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:507-517.

5.    Kaya,S. 1985. Sığır ve koyunlarda bir karbamat pestisid olan aldikarbın sebep olduğu bir toplu zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:423-428.

6.    Kaya,S., Bilgili,A., Doğan,A ve Liman,B.C. 1989. Çeşitli yem ve yem hammaddelerindeki nitrat ve nitrit düzeyleri üzerine bir araştırma. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:455-466.

7.    Kaya,S. ve Bilgili,A. 1990. Sığırlarda malatiyonun sebep olduğu bir toplu zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37:156-159.

8.    Kaya,S. ve Bilgili,A. 1989. Yumurtalarda aflatoksin kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:641-645.

9.    Kaya,S., Bilgili,A., Doğan,A. ve Liman,B.C. 1990. Mezbahada kesilen sığırların et ve bazı iç organlarında arsenik kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak., 37:359-363.

10. Kaya,S., Doğan,A. ve Bilgili,A. 1991. Pentobarbital, barbital ve tiyopentalle yol açılan anesteziye kloramfenikolun etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:186-198.

11. Kaya,S. ve İmren,H.Y.1984 Adana yöresinde keçilerde tetramizolla sağıtım esnasında karşılaşılan zehirlenme olgusu. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:107-113.

12. Kaya,S., Şahal,M. ve Yavuz,H. 1991. Evcil güvercinlerde kurşun zehirlenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:347-351.

13. Kaya,S., Şanlı,Y. ve Özkazanç,A.N. 1985. Küflenmekten şüpheli yem ve yem hammaddelerinde aflatoksinler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:1-12.

14. Kaya,S. ve Yavuz,H. 1989. Sığırlarda akut kurşun zehirlenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:745-749.

15. Kaya,S. ve Yavuz,H. 1989. Yem ve yem hammaddelerinde doğal arsenik düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg.,36:116-122.

16. Kaya,S., Yavuz,H. ve Akar,F. 1990. Bazı yağlı tohum küspelerinde mikotoksin kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37:173-180.

17. Kaya,S., Yavuz,H., Akar,F., Liman,B.C. ve Filazi,A. 1992. Mezbahadan sağlanan sığır et, karaciğer ve böbrek örneklerinde antibiyotik kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:13-29.

18. Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105.

19. Ceylan,S., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1980. Ege denizi körfezlerinde avlanan çeşitli balık türlerinde civa ile kirlenme. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 27:674-692.

20. Özkazanç,A.N. ve Kaya,S. 1983. Hayvanlarda yenilebilir pişmemiş dokularda sulfonamid analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:624-638.

21. Özkazanç,A.N., Russel-Sinn,H., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1992. Türkiye’nin değişik yörelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:268-290.

22. Şanlı,Y., Ceylan,S. ve Kaya,S. 1982. Karma yemlerde aflatoksin analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:50-70.

23. Şanlı,Y., Ceylan,S. ve Kaya,S. 1982. Tavuk yemlerinde ve yem ilkel maddelerinde aflatoksinler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:473-492.

24. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1982. Ekmeklik buğday ve un örneklerinde civa kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:458-472.

25. Şanlı,Y., İmren,H.Y., Kaya,S., Koç,B. ve Kahraman,B. 1983. Isparta yöresinde doğmuş buzağılarda görülen amorozis olguları ile gebe ineklerde karşılaşılan kronik nitrat zehirlenmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:657-673.

26. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1984. Biyolojik materyalde arsenik aranması. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:1-14.

27. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1988. Ankara piyasasında satılan işlenmiş et ürünlerinin nitrit ve nitrat içerikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 35:24-46.

28. Şanlı,Y., Kaya,S., Aydın,N., Akar,F. ve Doğan,A. 1991. Süt örneklerinde kloramfenikol kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:402-416.

29. Şanlı,Y., Kaya,S. ve Özkazanç,A.N. 1987. Tavukçulukta kullanılan bazı sulfonamid türevlerinin yumurtaya geçme özellikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 34:16-30.

30. Yavuz,H., Kaya,S. ve Akar,F. 1993. Hayvanlarda içme suyu olarak kullanılan kuyu sularında nitrat ve nitrit düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 40:16-22.

31. Bilgili,A., Kaya,S. Ve Doğan,A. 1993. Sığırların Et ve İç Organlarında Bazı Ağır Metal Kalıntı Düzeyleri. A.Ü.vet.Fak.Derg. 40(2): 292-300.

32. Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E. 1994. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve siyanür düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 41(1):119-131.

33. Kaya,S., Bilgili,A. ve Baydan,E. 1995. Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinden sağlanan yumurtalarda sulfonamid kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):143-146.

34. Kaya,S., Bilgili,A. ve Doğan,A. 1995. Pentobarbital ve tiyopentalle yol açılan anesteziye eritromisinin etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(3):257-262.

35. Yavuz,H., Kaya,S., Altuntaş,A. ve Maraşlı,Ş. 1994. Nevşehir ve Niğde yöresinden sağlanan toprak ve su örnekleri ile yemlik olarak kullanılan patates bitkisinin çeşitli kısımlarında nitrat ve nitrit düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 41(1):107-118.

36. Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. 1991. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması. Doğa Tr.J.of Vet.Anim Sci. 15:118-128.

37. Kaya,S., Alabay,B., Baydan,E. ve Altunay,H. 1995. Ağır metallerin tavuk embriyolarında teratojenik etkileri: 1. Arsenik ve kurşunun ayrı ayrı ve birlikte kullanılmasının etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):225-233.

38. Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Akkaya,R., Bilgili,A. ve Özsoy,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):59-80.

39. Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 3. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):81-92.

40. Bilgili,A., Şanlı,Y., Kaya,S., Yavuz,H., Akkaya,R. ve Filazi,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 5. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde hammaddelerin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):93-110.

41. Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. 1996. Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmokokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünde etkileşmeler. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(2):195-202.

42. Bilgili,A. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1996. Farelerde ivermektinle zehirlenmelerde sağaltım denemeleri. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):131-136.

43. Kaya,S., Yarsan,E., Filazi,A. ve Akar,F. 1995. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 2. Gossipol düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(3):323-326.

44. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S., Traş,B. ve Yarsan,E. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın farelerde bazı toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(1):42-46.

45. Pirinçci,İ., Tanyıldızı,S., Kaya,S., Yarsan,E. ve Özaydın,S. 1998. Amigdalin ile zehirlenen koyunlarda siyanür ve tiyosiyanatın rumen sıvısı ve kandaki toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(1):25-31.

46. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Traş,B. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın bazı toksikokğinetik parametreleri üzerine kobalt klörürün etkisinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(2):85-90.

47. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Traş,B. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın toksikokğinetiği üzerine sodyum tiyosiyanatın etkilerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg.14(2):15-20.

48. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Baydan,E 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın bazı toksikokğinetiği üzerine sodyum nitritin etkilerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(2):21-26.

49. Baydan,E., Kurtdede,A., Kaya,S., Börkü,K., Yarsan,E. Ve Pakkaya,S. 1998. Sağlıklı ve piyelonefritli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar. Yüzüncü Yıl Üniv.Vet.Fak.Derg. 9:73-76.

50. Filazi,A., Kaya,S., Kum,C. Ve Sekkin,S. 1998. Farelerde amitraz zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 1. Ağızdan akut öldürücü doz 50 miktarının belirlenmesi ve zehirlenmelerde sağaltım seçenekleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 45(2-3):259-266.

51. Filazi,A., Yarsan,E., Kaya,S. ve Kum,C. 1998. Farelerde amitraz zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 2. Akut zehirlenmede karaciğerde malondialdehid düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 45(2-3):267-272.

52. Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R. ve Aksoy,A. 2000. The comparison of pharmacokinetics of conventional and long-acting formulation of oxytetracycline. Tr.J.Vet.Anim.Sci. 25:173-177.

53. Kaya,S., Baydan,E., Özdemir,M. ve Çelik,S. 2000. Etlik piliçlerde sulu sodyum kalsiyum aluminyum silikatın aflatoksin B1, vitamin A ve C’yi bağlama kapasitesi. Çiftlik. 196:70-74.

54. Akdoğan,M., Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E. ve Üstüner,E. 2000. Flor zehirlenmesi oluşturulmuş tavşanlarda toplam testosteron, kortizol, büyüme hormonu ve flor düzeyleri. Tr.J.Vet.Anim.Sci. 25(4):489-494.

55. Elmas,M., Traş,B., Kaya,S., Baş,A.L., Yazar,E. and Yarsan,E. 2001. Pharmacokinetics of enrofloxacin after single intravenous ant intramuscular administration in Angora goats. Can.J.Vet.Res. 65(6):64-67.

56. Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E., Akkaya,R., Özdemir,M. ve Başkaya,R. 2001. Varfarin, aspirin ve sülfanilamidin sağlıklı farelerde protrombin zamanı üzerine olan etkileri. Fırat Üniv.Sağlık.Bil.Derg. 15(2):293-298.

57. Daş,Y.K. ve Kaya,S. 2004. Türkiye’de üretilen ballarda bazı sentetik piretroid insektisid kalıntılarının incelenmesi. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg., 15(1-2): 15-28. Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

58. Coşkun,Y. ve Kaya,S. 2005. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 52(1):29-32. Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

59. Kaya,S. ve Parlar,A. 2005. Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 52(2): 99-103. Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

60. Şahan,S. ve Kaya,S. 2006. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 53(2): 111-115. Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

61. Şahan,S. ve Kaya,S. 2006. Etlik piliçlerde hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikatın kursak içi yolla uygulanan enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine etkisi. Uludağ Üniv.J. Fac.Med. 24: 59-63. Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

62. Aksoy,A.M. ve Kaya,S. 2007. Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 54(3): 171-176. Doktora tezinin özetidir.

63. Das,Y.K. and Kaya,S. 2009. Organophosphorus Insecticide Residues in Honey Produced in Turkey. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 83: 378-383.

64. Temamoğulları,F. ve Kaya,S. 2010. Ankara Piyasasında Satılan Bazı Antibiyotik Kalıntılarının İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) ve Biyootografik Yöntemle Saptanması. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg. (Basımda)

 

B. Derlemeler 

1.    Kaya,S. 1984. Mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı yönünden önemleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31: 388-409.

2.    Kaya,S. 1984. Hayvansal üretimde gelişmeyi hızlandırıcı maddeler ve sakıncaları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31: 410-423.

3.    Kaya,S. 1984. Evcil ruminantlarda benzimidazol karbamat antelmintikler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:155-166.

4.    Kaya,S. 1984. Aflatoksinler. Et ve Balık End.Derg. 7(37): 22.

5.    Kaya,S. 1984. Yenilebilir pişmemiş etlerde sülfonamid kalıntıları ve kontrolü. Et ve Balık End.Derg. 7(38):19-24.

6.    Kaya,S. 1986. Ruminantlarda kullanılan önemli antelmintikler ve antelmintiklere rezistans. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 33:318-335.

7.    Kaya,S. 1989. Yem ve besinlerdeki mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı için önemleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:226-253.

8.    Kaya,S. ve Şahal,M. 1989. Besinlerimizdeki ilaç kalıntıları, bunlara ilişkin tolerans düzeyleri, ilaç verilmiş hayvanlarda uyulması gereken kesim öncesi bekletme veya sütün kullanılmama süreleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:390-403.

9.    Kaya,S. ve Yavuz,H. 1993. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 1. Organik nitelikli olumsuzluk faktörleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 40(4):586-614.

10. Kaya,S. 1994. Kalıntıların bilimsel ve yasal kontrol seçenekleri. Hayvansal ürünlerde kalıntı. TÜBİTAK VHAG özel ihtisas komisyonu raporu. 174-213.

11. Kaya,S. 1994. Besinlerdeki veteriner ilaç kalıntıları, bilimsel ve yasal denetim. Türkiye’de veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması, güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları sempozyumu. 13-14.10.1994. Ankara. S.152-174.

12. Kaya, S. 1995. Türkiye’de evcil hayvanlarda antelmintik ilaç kullanımı. A.Ü.Vet.Fak.Yayınları. Yayın No:250.

13. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1995. Atlarda doping için kullanılan ilaç ve diğer maddeler ile doping kullanımını sınırlayıcı kurallar. Türk Vet.Hek.Derg. 7(1):33-41.

14. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1995. Yem ve yem hammaddelerinde küflenmelerin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmiş bu tür yemlerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):111-122.

15. Baydan,E., Kaya,S., Yavuz,H. ve Bilgili,A. 1995. Laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Vet. Hek. Derg. 7(4):45.

16. Kaya,S. ve Baydan,E. 1995. Evcil ve diğer hayvanların insancıl öldürülmesinde kullanılan ötanazi maddeleri ve yöntemleri. Vet.Hek.Der.Derg. 66(1):54-62.

17. Kaya,S. ve Filazi,A. 1995. Türkiye’deki zehirli bitkiler, etkin unsurları ve coğrafi dağılımları. Vet. Hek.Der.Derg. 66(3-4):60-79.

18. Kaya,S. ve Baydan,E. 1996. Veteriner ilaçları ve yol açabilecekleri sorunlar. AVHO. 9:11-21.

19. Baydan,E., Kaya,S. ve Uzun,R. 1996. Kafes kuşlarında ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 8(3):22-41.

20. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1996. Veteriner hekimlikte önemli ilaç etkileşmeleri. Türk Vet.Hek.Derg. 8(3):12-21.

21. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1996. Pestisidler ve yol açabilecekleri başlıca sorunlar. Türk Vet.Hek.Derg. 8(4):28-39.

22. Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Özdemir,M. 1996. Balık hastalıklarının sağaltımında ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 9:34-42.

23. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. 1997. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. İlaç ve mineral maddeler. Vet.Hek.Dern.Derg. 68:77-84.

24. Kaya,S. ve Baydan,E. 1998. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. 1. Mineral maddeler ve bitkisel zehirler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 2(5):44-50.

25. Kaya,S. ve Baydan,E. 1999. Meme-içi ilaç hareketi ve meme hastalıklarının sağaltımı. Türk Vet.Hek.Derg. 11(1): 34-47.

26. Kaya,S. ve Özdemir,M. 1998. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. 2. İlaçlar, vitaminler, gazlar, çevre kirleticileri ve pestisidler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 2(6):86-91.

27. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. 1998. Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntılarına pişirme ve dondurma işlemlerinin etkileri. Türk Vet.Hek.Derg. 10(4):50-54.

28. Kaya,S. 1998. Yeni doğan hayvanlarda ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 10(1-2):36-38.

29. Kaya,S. ve Baydan,E. 1999. Meme-içi İlaç Hareketi ve Meme Hastalıklarının Sağaltımı. Türk Vet.Hek.Derg. 11(1-2): 34-47.

30. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1999. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen maddeler. 3. Mikotoksinler ve diğer zehirler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 3(7):92-98.

31. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Koku giderici olarak p-diklorobenzen (p-DCB): Kullanımı ve sakıncaları. Sağlık ve Toplum. 3:53-59.

32. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Dioksin-benzeri maddeler. Türk Vet.Hek.Derg. 11(3-4):42-47.

33. Kaya,S. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi. Türk Koop.Ekin Derg. 10:75-85.

34. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Sağlık ve Toplum Derg. 4:48-65.

35. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Ekonomik değeri olan bazı balıklarda bazı ilaçların farmakokinetiği. Ege Üniv. Su Ürün.Fak.Derg. 16(3-4):463-475.

36. Kaya,S. 2000. Anabolik maddeler: Kullanılmaları, kalıntıları ve sakıncaları. Türk Koop. Ekin Derg. 11:88-93.

37. Kaya,S. ve Yarsan,E. 2000. İyonofor antibiyotiklerin farmakolojisi ve toksikolojisi. Türk Vet.Hek.Derg. 12:56-61.

38. Kaya,S. 2001. Homeopatik maddeler ve veteriner hekimlikte kullanılmaları. TVHB Derg. 1(1-2):42-48.

39. Kaya,S. 2001. Biyolojik harp maddeleri; genel bir değerlendirme. TVHB Derg. 1(3-4):46-51.

40. Kaya,S. 2001. Soframızdaki tehlike: 1. Bitkisel kaynaklı doğal maddeler. TVHB Derg. 1(1-2):74-77.

41. Kaya,S. 2001. Soframızdaki tehlike: 2. Mikrobiyal kaynaklı maddeler. TVHB Derg. 1(3-4):62-66.

42. Kaya,S. 2002. Soframızdaki tehlike: 3. Radyoetkin maddeler. TVHB Derg. 2(1-2):74-78.

43. Kaya,S. 2002. Soframızdaki tehlike: 4. Gıdaların pişirilmesi, işlenmesi, saklanması sırasında oluşan zehirli-zararlı maddeler. TVHB Derg. 2(3-4):50-52.

44. Kaya,S. 2003. Klinik yapan veteriner hekimin sağaltım ve gıda güvenliği yönünden sorumlulukları. TVHB Derg. 3(1-2): 59-67.

45. Kaya,S. 2003. Soframızdaki Sağlık: 1. Sarımsak. Bir Sağlık Reçetesi. TVHB Derg. 3(1-2): 39-40.

46. Kaya,S. 2003. Bitkilerle Hayat: 2. Ginseng. TVHB Derg. 3(3-4): 39-40.

47. Kaya,S. ve Şahan,S. 2004. Bitkilerle hayat: 3. Isırganotu. TVHB Derg. 4(1-2): 43-46.

48. Kaya,S., Eşsiz,D. ve Şahan,S. 2004. Akrilonitril kirliliği. TVHB Derg. 4(3-4): 61-66.

49. Kaya,S. ve Şahan,S. 2006. Sinameki. Vet.Hek.Dern.Derg.

50. Keskin,F.İ. ve Kaya,S. 2008. Et ve Ürünlerinin Pişirilmesi Sırasında Oluşan Zararlı Maddeler: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar. TVHB Derg. 3-4: 74-82.

 

C. Tebliğler

Ulusal

1.       Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105.

TÜBİTAK VII Bilim Kongresi, Çevre Araştırma Grubu, 3-7 Kasım 1980. İstanbul.

2.       Şanlı,Y., İmren,H.Y., Kaya,S., Koç,B. ve Kahraman,B. 1983. Isparta yöresinde doğmuş buzağılarda görülen amorozis olguları ile gebe ineklerde karşılaşılan kronik nitrat zehirlenmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:657-673.

Türk Veteriner Hekimliği I. Bilim Kongresi, Sığır Hastalıkları ve Yetiştiriciliği, 23-25 Eylül 1987. Ankara.

3.       Kaya,S. 1994. Hayvansal ürünlerde kalıntı: Kalıntıların bilimsel ve yasal kontrol seçenekleri. TÜBİTAK VHAG Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 174-212.

4.       Kaya,S. Besinlerdeki veteriner ilaç kalıntıları, bilimsel ve yasal denetim. Türkiye’deki veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması, güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları sempozyumu. 13-14.10.1994. Ankara. Sempozyum kitabı. 152-174.

5.       Kaya,S. Doping amacıyla kullanılan ilaçlar ve diğer maddeler. Doping semineri. 12-13.11.1994. İstanbul.

6.       Kaya,S. Doping maddesi kullanımını sınırlayıcı uygulamalar. Doping semineri. 12-13 Kasım 1994. İstanbul.

7.       Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Uzmanla Söyleşi Programı. Sağlıklı Yaşam Fuarı’99. 17-21 Mart 1999. Atatürk Kültür Merkezi. Ankara.

8.       Kaya, S. ve Baydan, E. 1999. Türkiye’de veteriner ilaçları ve yetiştiricilik ürünlerinin kullanımından kaynaklanan kalıntı sorunları. Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, kalite ve piyasa kontrolü, pazarlanması ve güvenli kullanımı, veteriner ilaç sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları sempozyumu. 17.06.1999. Ankara.

9.       Kaya,S. 2000. Türkiye’de besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen gıdalarda ilaç kalıntıları ve gıda güvenliği. 50. Yıl Etkinlikleri. Bornova Vet.Kont.Araş.Enst. 20-21.09.2000. Çeşme. İzmir.

10.   Kaya,S. ve Baydan,E. 2001. Meme-içi ilaç hareketi ve sağaltım. Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu. Akdeniz. Üniv.Vet.Fak. 4-5.05. 2001. Çendik Sosyal Tesisleri. Burdur.

11.   Cesaretli,Y. ve Kaya,S. 2005. Ankara piyasasında satılan bazı meyve sularında sentetik piretroid kalıntı durumunun incelenmesi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Satı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Kongre Kitabı. s. 145-155. Doktora Tezinden hazırlanmıştır. 

12.   Karaçal,F. ve Kaya,S. 2005. Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Kongre Kitabı. s. 177-182. Doktora Tezinden hazırlanmıştır.  

13.   Cesaretli,Y., Eşsiz,D., Geçim,N.O. ve Kaya,S. 2005. Türkiye Ulusal Zehir Danışma Merkezi kayıtlarına göre 1995-2004 yıllarında veteriner ilaçları ile meydana gelen zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Poster Kitabı. s. 272.

14.   Coşkun,Y. ve Kaya,S. 2005. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etkil piliçlerde farmakokinetiğinin karşılaştırılması. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Poster Bildiri. Kongre Kitabı. s. 310. Doktora Tezinden hazırlanmıştır. 

15.   Şahan,S. ve Kaya,S. 2005. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Poster Bildiri. Kongre Kitabı. s. 318. Doktora Tezinden hazırlanmıştır.

16.   Aksoy,A.M. ve Kaya,S. 2007. Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği. II. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2007. Samsun. Poster Bildiri: P41. Kongre Kitabı. s 144. Tezden Özetlenmiştir.

17.   Kanıcı,A. ve Kaya.S. 2009. Güvercin Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Kullanılması. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 01-04.2009. Sürmeli Efes Otel. Selçuk. İzmir.

 

Uluslararası

1.       Özkazanç,A.N. and Kaya,S. Analysis of sulfonamides in unkooked ediple tissues of animals.III World Congress of the World Federation of Associations of Clinical Toxicology and Poison Control Centres. Brussels Congress Centre, Belgium 27-30 August 1986. Abstraktı ektedir.

2.       Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve siyanür düzeyleri. Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler Kitabı. S. 211-216.

3.       Kaya,S., Bilgili,A. ve Baydan,E. Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinden sağlanan yumurtalarda sulfonamid kalıntıları.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler kitabı. S. 593-598.

4.       Kaya,S., Alabay,B., Baydan,E. ve Altunay,H. Ağır metallerin tavuk embriyolarında teratojenik etkileri: 1. Arsenik ve kurşunun ayrı ayrı ve birlikte kullanılmasının etkileri.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler kitabı. S. 217-226.

5.       Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler Kitabı. S. 607-615.

6.       Kaya,S. Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. 1997. Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında sindirim kanalından emilme yönünden etkileşmeler. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. s. 318-326.

7.       Baydan,E., Kaya,S. ve Yarsan,E. 1997. Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkileri. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. S. 342-349.

8.       Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R. ve Bilgili,A. 1997. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. s. 212-221.

9.       Kaya,S., Yarsan,E. ve Özdemir,M. 1999. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. VIV Poultry-YUTAV Kongresi. Poster. 03-06.06.1999. İstanbul.

10.   Bilgili,A. ve Kaya,S. 1999. Gıda güvenliği bakımından veteriner hekimin sorumlulukları. Gelişmekte Olan Ülkelerde 4. Toksikoloji Kongresi. 6-10.11.1999. Antalya.

11.   Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R. ve Aksoy,A. 1999. Comparison of pharmacokinetics of conventional formulation and long-acting preparation of ocytetracycline in shep. 1st Int.Cong.on Sheep ond Goat Diseases and Productivity. October, 23-25, 1999. Jourdan Univ.Sci.Tech.Fac. of Vet.Med. Irbid. Jordan.

12.   Keskin,F.İ., Yazıcıoğlu,N., Kaya,S. and Turhan E. 2008. Detection of Caffeine, Lidocaine, Pentobarbital and Phenylbutazone in Horse Urine. 17th International Conference of Racing Analyst and Veterinarians. 11th to 17th October 2008. Antalya. Turkey.

13.   F.I.Keskin, E.Turhan, N.Yazicioglu and S.Kaya. 2009. Detection of Boldenone, Methandriol and Testosterone in Equine Urine by GC-MS. 16-19 Oct 2009  AORC Meeting. JAMAICA.

 

D. Paneller

1.       Tarım ilaçları ve yol açabilecekleri sorunlar. Çevre ve Sağlık Bilimleri Paneli. 16.05.1996. A.Ü.Vet.Fak.Konferans Salonu. Ankara.

2.       Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları. Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Paneli. 28.03.2002. Kocatepe Konferans Salonu. Kocatepe. Ankara.

3.       Türkiye’de veteriner sağlık ürünlerine yönelik uygulamalar: “Ruhsatlandırma, dağıtım, kontrol ve denetim”. 24.02.2004. Sheraton oteli. Ankara.

 

E. Kitaplar

1.       Veteriner Farmakoloji ve İlaçla Sağıtım Seçenekleri. 1991.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-01-4

X + 780. Feryal Matbaası. Ankara

2.       Veteriner Klinik Toksikoloji. 1992.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-02-2

VIII + 464. Medisan Yayınları. Ankara

3.       Veteriner İlaç Rehberi ve Uygulamalı Bilgiler El Kitabı. 1. Baskı. 1993.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-03-0

I + 854. Medisan Yayınları. Ankara

4.       Veteriner Farmakoloji ve İlaçla Sağıtım Seçenekleri. 2. Baskı. 1994.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-12-X

VIII + 824. Medisan Yayınları. Ankara

5.       Veteriner İlaç Rehberi ve Uygulamalı Bilgiler El Kitabı. 2. Baskı. 1994.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-13-8

VI + 890. Medisan Yayınları. Ankara

6.       Veteriner Klinik Toksikoloji. 2. Baskı. 1995.

Yazarlar: Y.Şanlı, S.Kaya, İ.Pirinçci, H.Yavuz, E.Baydan, Ö.Demet ve A.Bilgili

ISBN: 975-7774-18-9

V + 448. Medisan Yayınları. Ankara

7.       Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 1. 1997.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-24-3.

VIII + 380. Medisan Yayınları. Ankara

8.       Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 2. 1997.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-25-1.

X + 642. Medisan Yayınları. Ankara

9.       Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, 1998.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-32-4.

X + 534. Medisan Yayınları. Ankara

10.   Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, 1998.

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

ISBN 975-7774-33-2.

VI + 104. Medisan Yayınları. Ankara

11.   Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 2. 2000

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-38-3

X + 610. Medisan Yayınları. Ankara

12.   Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 2. 1999

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, Z.Karaer, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-39-1

XII + 790. Medisan Yayınları. Ankara

13.   Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. 2001

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya ve Doç.Dr.Ali Bilgili

ISBN 975-7774-40-5

a94 +754. Medisan Yayınevi. Ankara

14.   Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, Baskı 2. 2002

Editörler: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci ve Doç.Dr.Ali Bilgili

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş, Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Abdullah Doğan, Doç.Dr.Ali Bilgili, Doç.Dr.Ender Yarsan

ISBN 975-7774-50-2

VI+ 926. Medisan Yayınları. Ankara

15.   Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 3. 2002

Editörler: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci ve Doç.Dr.Ali Bilgili

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş, Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Abdullah Doğan, Doç.Dr.Ali Bilgili

ISBN 975-7774-51-0

Medisan Yayınları. Ankara

16.   Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 3. 2002

Editörler: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci ve Doç.Dr.Ali Bilgili

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş, Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Abdullah Doğan, Prof.Dr.Zafer Karaer, Doç.Dr.Ali Bilgili

ISBN 975-7774-52-9.

Medisan Yayınları. Ankara

17.   Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi, 2005

Editörler: Prof.Dr.Ayşe Burgu, Prof.Dr.zafer Karaer

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Doç.Dr.Ender Yarsan, ……….,

Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No: 19.

META Basın Matbaacılık Hizmetleri. Bornova-İzmir.

18.   Veteriner Farmakoloji. Cilt 1 Baskı 4. 2006

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.B.Tarş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN 975-7774-60-X

Medisan Yayınevi. Ankara.

vııı+464

19.   Zehirli Maddelerin Laboratuar Analizi

Yazar. Prof.Dr.S.Kaya. Baskı 1. 2006

ISBN 975-7774-61-8

Medisan Yayınevi. Ankara

iv+76

20.   Veteriner Farmakoloji. Cilt 2 Baskı 4. 2007

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.Zafer Karaer, Prof.Dr.B.Tarş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN 975-7774-62-6

Medisan Yayınevi. Ankara.

vııı+868

21.   Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler. Baskı 1. 2008.

Yazar: Prof.Dr.S.Kaya

ISBN 978-975-7774-65-5

Medisan Yayınevi. Ankara.

ıx+318

22.   Veteriner Farmakoloji. Cilt 1 Baskı 5. 2009

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.B.Tarş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN: 978-975-7774-662

Yayınevi: Medisan. Ankara.

ı-vıı + 500

 

F. Atıflar

SCI yayın: 4

Atıf Alan Yayın: 49

Atıf Sayısı: 61

 

G. Projeler

1.    Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Akkaya,R., Bilgili,A. ve Özsoy,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):59-80. Tagem Projesi.

2.    Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 3. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):81-92. Tagem Projesi.

3.    Bilgili,A., Şanlı,Y., Kaya,S., Yavuz,H., Akkaya,R. ve Filazi,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 5. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde hammaddelerin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):93-110. Tagem Projesi.

4.    Özkazanç,A.N., Russel-Sinn,H., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1992. Türkiye’nin değişik yörelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:268-290. Hannover Projesi.

5.    Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. 1991. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması. Doğa Tr.J.of Vet.Anim Sci. 15:118-128. Tubitak Projesi.

6.    Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105. Tubitak Projesi.

 

H. Seminerler-Konferanslar

1.     Kaya,S. Yemlerden kaynaklanan toksik maddeler ve yemlerin depolanması sırasında karşılaşılan sorunlar. 30.06-01.07.1993. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Ankara.

2.     Kaya,S. Yemlerden Kaynaklanan Toksik Maddeler ve Yemlerin Depolanmalarındaki Sorunlar. İşletmecilik Semineri. 30.06-01.07.1993. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Bahçelievler. Ankara.

3.     Kaya,S. Yemlerde Bulunan Olumsuzluk Faktörleri. Tavuk Hastalıkları Semineri. 1-2.10.1993. Tarım İl Müdürlüğü. Bolu.

4.     Kaya,S. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerde ilaç kalıntıları ve önemi. UTABİM 1999 Seminerleri Programı. 05.05.1999. A.Ü.Ziraat Fak.Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu. Ankara.

5.     Kaya,S. Veteriner ilaçları; gıdalarda ilaç kalıntıları ve gıda güvenliği. 16.01.2002. UTABİM 2001-2002 Seminerleri Programı. A.Ü.Vet.Fak. Prof.Dr.Satı Baran Konferans Salonu. Ankara.

6.     Kaya,S. Türkiye’de veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, dağıtımı ve satış kanalları ile karşılaşılan sorunlar. 23.01.2002. UTABİM 2001-2002 Seminerleri Programı. A.Ü.Vet.Fak. Prof.Dr.Satı Baran Konferans Salonu. Ankara.

7.     Kaya,S. Gıdalarda ilaç kalıntıları ve halk sağlığı. 24.05.2002. Demokrat Öğretim Elemanları Derneği Genel Merkezi. Ankara.

8.     Kaya,S. 2005. Gıdalarda Veteriner Hekimliği İlaçları ile İlgili Kalıntı Sorunu. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara. Kongre Kitabı. s. 3-12.

9.     Kaya,S. 2005. Türkiye’de Veteriner Hekimliği İlaçlarının Dağıtım ve Kontrolü. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara. Kongre Kitabı. s. 12-24.

10. Daş,Y.K., Kaya,S. 2005. Türkiye’de üretilen ballarda organik fosforlu insektisitlerin incelenmesi. Gıda Kontrol Semineri. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı. 16-17 Haziran 2005. Gemlik-Bursa. Sözlü Sunum. Kongre Kitabı: 117-139. Doktora Tezinin bir kısmının özetidir. 

11. Kaya,S. 2007. Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Türkiye’de Kalıntı İzleme Programının Değerlendirilmesi. II. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2007. Samsun. P41. Kongre Kitabı. S1-4.

 

I. Bilimsel ve Mesleki Toplantılar

1.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner İlaçları Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 26.03.1999; Saat 1400

2.       Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Pestisid Çalışma Grubu. Her 15 günde bir toplantı yapılmaktadır.

3.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Bornova Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü. Çeşme Eğitim Tesisleri. 10-11.05.1999.

4.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Tap Master Plan Revizyon Toplantısı. 8-12.5.2002. Hotel Sol Belvil. Taşlıburun Mevkii. Antalya.

5.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Pendik Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü30.5-01.06.2000.

6.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Gıda ve Yem Araştırmaları Projelerinin Program Değerlendirme Toplantısı. Gıda Kont.Merk.Araş.Enst.Md.  21-25.05.2001. Bursa.

7.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Bornova Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü. Çeşme Eğitim Tesisleri. 28-30.05.2001.

8.       TAIEX Ofis (Technical Assistance Information Exchance Office) ve CEESA (Centre European D’Etudes Pour La Sante Animale-European Animal Health Study Center)’nın 24-26.10.2001 tarihleri arasında Vechta-Almanya’da birlikte düzenledikleri “İlaçlı Yemler” konulu Çalışma Toplantısı.

9.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Gıda ve Yem Araştırmaları Projelerinin Program Değerlendirme Toplantısı. Gıda Kont.Merk.Araş.Enst.Md. 04-08.03.2002. Bursa.

10.    TAIEX Ofis ve CEESA’nın 5-8.05.2002 tarihleri arasında Parma-İtalya’da birlikte düzenledikleri “İlaçlı Önkarışımlar” konulu Çalışma Toplantısı.

11.    TAIEX Ofis tarafından 11-12.11.2003 tarihleri arasında Belçika-Brüksel’de düzenlenen “AB’ne Girişim Veteriner Hekimliği Mesleğine Etkileri” konulu seminer.

12.    Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sempozyumu. 17-18.03.2007. Rixon Hotel. Konya. Oturum Başkanlığı.

 

Hazırladığı Tezler

Doktora Tezi: 1981. Süt yemi ve çiğ sütte aflatoksin kalıntılarının kromatografik yöntem ile araştırılması.

 

Tez Danışmanlıkları

Doktora13

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Doğan

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Bahar-2010

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı:

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Kanıcı

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Bahar-2003

Bitiş tarihi: 28.01.2010

Tez Başlığı: Ağızdan kullanılan bazı enrofloksasin müstahzarlarının etçi piliçlerde biyoeşdeğerliğinin incelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gülbanu Çiçek

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2004

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı: Parenteral olarak kullanılan bazı enrofloksasin müstahzarlarının buzağılarda biyoeşdeğerliğinin incelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: F.İpek Keskin

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2002

Bitiş tarihi: 25.07.2008

Tez Başlığı: Türkiye’de çiğ sütlerde bazı organik fosforlu insektisid kalıntılarının incelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seyhan Şahan

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2002

Bitiş tarihi: 19.07.2005

Tez Başlığı: Hidrate Sodyum Kalsiyum Aluminyum Silikat İçeren Yemle Beslenen Etlik Piliçlerde Enrofloksasinin Farmakokinetiği

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Füsun Karaçal

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2003

Bitiş tarihi: 11.10.2004

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında Satılan Sütlerde Bazı Antibiyotik Kalıntıları

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ali Metin Aksoy

Başlama tarihi: Bahar-2002

Bitiş tarihi: 26.07.2004

Tez Başlığı: Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yavuz Kürşad Daş

Başlama tarihi: Bahar-2001

Bitiş tarihi: 26.07.2004

Tez Başlığı: Türkiye’de Üretilen Ballarda Bazı organik Fosforlu ve Sentetik Piretroid İnsektisit Kalıntılarının İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dinç Eşsiz

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2000

Bitiş tarihi: 11.10.2004

Tez Başlığı: Ampisilin ve Ampisilin-Siklodekstrin Bileşiğinin Etlik Piliçlerdeki Farmakokinetiği

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yıldırım Cesaretli

Başlama tarihi: Bahar-1998

Bitiş tarihi: 19.03.2003

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında Satılan Bazı Meyve Sularında Sentetik Piretroid Kalıntı Durumunun İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yasemin Yönem (Coşkun)

Başlama tarihi: Bahar-1997

Bitiş tarihi: 07.07.2000

Tez Başlığı: Türkiye’de Amoksisilin İçeren Müstahzarların Etlik Piliçlerde Farmakokinetiğinin Araştırılması

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ender Yarsan

Başlama tarihi: Güz-1994

Bitiş tarihi: 20.06.1996

Tez Başlığı: Etlik Piliçlerde İyonofor Grubu Antibiyotiklerle Zehirlenme: Monensin ve Vitamin E ve Selenyumun Birlikte veya Ayrı Ayrı Verilmesinin Bazı Histopatolojik Etkileri

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayhan Filazi

Başlama tarihi: Bahar-1992

Bitiş tarihi: 27.03.1995

Tez Başlığı:Kanatlılarda Bazı İki Değerli Minerallerin Florokinolon Grubu Antibakteriyel İaçların Ağızdan Biyoyararlanımı Üzerine Etkileri

 

 

Yüksek lisans11

Öğrencinin Adı-Soyadı: Derya Akpınar

Programı: Tezsiz Yüksek Lisans

Başlama tarihi: Bahar-2008

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı: Türkiye’de Ruhsatlı Enrofloksasin Müstahzarlarının Prospektüslerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Bilgiler Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seda Ergen

Programı: Tezsiz Yüksek Lisans

Başlama tarihi: Bahar-2008

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı: İvermektin İçeren Veteriner Müstahzarların Prospektüslerinin Farmakokinetik, Farmakodinami ve İstenmeyen Etkileri Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayten Kater

Programı: Yüksek Lisans (Tezsiz)

Başlama tarihi: Güz-2003

Bitiş tarihi: 20.06.2006

Tez Başlığı: Türkiye’de Ruhsatlı Normal ve Uzun Etkili Oksitetrasiklin Müstahzar Prospektüslerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Bilgiler Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: M.Alper Dalgıç

Programı: Yüksek Lisans (Tezsiz)

Başlama tarihi: Güz-2004

Bitiş tarihi: 27.07.2007

 

Dönem projesi başlığı: Kedilerde Selamektin'in Toxacara cati Üzerine Etkisinin Dışkı Bakısı İle Değerlendirilmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Özgür Kuzukıran

Başlama tarihi: Güz-2001

Bitiş tarihi: 14.09.2001

Tez Başlığı: Küflenme ve Mikotoksin Oluşumunun Önlenmesi ve Mevcut Mikotoksinlerin Uzaklaştırılması İçin Yapılan Uygulamalar

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ömer Koçhan

Başlama tarihi: Güz-1996

Bitiş tarihi: 30.09.1997

Tez Başlığı:Meyve Suyu ve Özsularının Bazı organik Fosforlu İnsektisit Kalıntıları Yönünden Araştırılması

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Avşar (Kavaklı)

Başlama tarihi: Bahar-1994

Bitiş tarihi: 15.12.1995

Tez Başlığı: Çocuk Mamalarında Kalsiyum, Demir, Fosfor Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Rabia Sucu

Başlama tarihi: Bahar-1992

Bitiş tarihi: 30.11.1993

Tez Başlığı: Ankara’da İçme ve Kullanım Amacıyla Yararlanılan Suların Deterjan (Yüzeyde Etkin Madde) Kalıntıları Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sema Uzun

Başlama tarihi: Güz-1992

Bitiş tarihi: 30.09.1994

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında satılan Sebze Konservelerinde Kurşun, Demir, Çinko ve Bakır Düzeyleri Üzerine Çalışmalar

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gülay Özerdem

Başlama tarihi: Güz-1990

Bitiş tarihi: 08.11.1991

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında Satılan Bazı Katı ve Sıvı Yağ Örneklerinde Oksitlenmeyici Engelleyici Olarak Kullanılan BHT ve BHA Düzeyleri Üzerine Çalışmalar.

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Süleyman Yaradılmış

Programı: Yüksek Lisans

Başlama tarihi:

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı:

 

Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler (Kurultay, Kongre, Sempozyum vb)

II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı 

Görevi: Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Tarih: 11-12.10.2002

Yer: Karayolları Genel Müdürlüğü. Ankara

 

Birinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

Görevi: Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Tarih: 22-24 Eylül 2005

Yer: Ankara Üniv. Vet. Fak. Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu

 

İkinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

Görevi: Kongre Onursal Başkanı

Tarih: 6-8 Eylül 2007

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun.  

 

Düzenlenmesine Katıldığı Bilimsel Faaliyetler (Kurultay, Kongre, Sempozyum vb)

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Kurultay Düzenleme Kurulu Veteriner Fakültesi Temsilcisi

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu Başkanı

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Mesleki Politikalar Komisyonu Üyesi

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Mesleki Etik ve Mevzuat Komisyonu Üyesi

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

Üçüncü Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

Görevi: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

Tarih: 29 Eylül-2 Ekim 2010

Yer: PineBay Holiday Resort. Kuşadası. Aydın.

 

Yurt Dışı Çalışmalar 

Hannover Veteriner Yüksek Okulunda Farmakoloji Enstitüsünde Prof.H.J.Hapke’nin yanında kalıntılar hususunda çalışma. Mayıs-Haziran 1990.

 

Diğer Faaliyetler

Bilimsel görüş vermek

Bilirkişilik yapmak