Emekli ve Vefat Eden Öğretim Üyeleri


 

 

Ord.Prof.Dr. Fazlı Faik YEGÜL

Yegül 1882’de doğmuştur. Sivil Veteriner Okulu’nu 1903’de bitirmiştir. Doğum ve Adli Tıp muallimi olarak 1906’da akademik göreve başlamıştır. Kimya uzmanlığı yapmak için 1909’da Berlin’e gönderilmiş. 1911’de ülkeye dönerek kimya dalında muallim muavini olarak göreve başlamış; bir yıl sonra da muallimliğe yükseltilmiştir. 1916 yılında Darülfünun Fen Fakültesi’nde Prof.Arndt’nın yardımcılığına atanmış ve Analitik Kimya (Tahlil-i Kimya) dersini vermiştir. Sivil ve Veteriner Okullarının birleştirilmesi ile oluşturulan Veteriner Yüksek Okulu’nda (Baytar Mekteb-i Alisi; 1921) kimya ve toksikoloji muallimliği görevine getirilmiştir. Bir süre sonra, bu derslere Adli Tıp dersi de eklenmiş ve müderrisliğe yükseltilmiştir. Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca (1933) Enstitünün Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Enstitüsü doçentiliğine atanmıştır. Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri İç Hastalıkları Enstitüsü bünyesinde okutulmuştur. Yegül 1936’da profesörlüğe yükseltilmiştir. Fakültenin kimya profesörlüğü ile de görevlendirilen Prof.Yegül, toksikoloji derslerini de vermiştir. Prof.Yegül 1966’da vefat etmiştir. 

 

Prof.Dr.Mustafa GÜLEY

Güley Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi’ni 1942’de bitirmiştir. 1945’de Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’ne asistan kadrosuna atanmıştır. Doktorasını 1949’da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü’nde tamamlamıştır. 1978’de vefat etmiştir. 

 

Prof.Dr.Nurettin Mashar ÖKTEL

ÖKTEL Yüksek Veteriner Okulu’undan 1928’de mezun olmuştur. Eczacılık Okulu’nu da bitirmiştir. Yüksek Veteriner Okulu’nda Ocak-1933’de İç Hastalıkları asistanı olarak göreve başlamıştır. Okul Ankara’ya nakledilip Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca, Enstitünün İç Hastalıkları Enstitüsü asistanlığı görevine getirilmiştir. 1936’da “Türkiye’de Müstamel Ev İlaçları ile Bunların Farmakolojik ve Tedavice Ehemniyet ve Tesirleri” isimli doktora tezine başlamış; 1939’da tezini tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır. 1941’de Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü şefliğine atanmıştır. Dr.Öktel 1943’de doçent, 1947’de profesörlüğe yükseltilmiştir. Aynı yıl Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Enstitüler 1952’de kürsüye dönüştürülünce, Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü profesörü olmuştur. 

 

Prof.Dr.Şahin AKMAN

AKMAN Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi’ni 1937’de bitirmiştir. 31.11.1939’da Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’ne asistan olarak atanmıştır. Doktorasını 29.03.1945’de Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’den 13.07.1981’de emekli olmuştur. 01.12.1989’da vefat etmiştir. 

 

Prof.Dr.Ahmet Nazım ÖZKAZANÇ

Doğum Yeri ve Yılı: Arhavi/Artvin. 15.09.1926 

Babası: Ahmet Zeki

Bitirdiği Okullar   İlkokul: Patnos/Kars

Ortaokul: Ordu

Lise: Sivas Erkek Lisesi

Fakülte: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi: 1942-1947

Mezuniyetten sonra Tarım Bakanlığı’nda Merkez Veteriner Hekimi olarak çalışmaya başlamıştır. 14.07.1947’de Tarım Bakanlığı adına Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürlüğünde stajyer asistan olarak görevlendirilmiştir.

Askerliğini takiben yine Tarım Bakanlığı adına Veteriner Fakültesinde ihtisas çalışmasına başlamış ve çalışmalarını sürdürmüştür. 

Tarım Bakanlığından Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsüne naklen atanmış ve 16.12.1950 tarihinde göreve başlamıştır.

01.11.1947’de askerlik görevini yapmak üzere Askeri Veteriner Okuluna gitmiştir. 1947-1948 arasında Ankara Jandarma Muhafız Süvari Bölüğünde veteriner asteğmen olarak görev yapmıştır.

14.07.1947’de Tarım Bakanlığı adına Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürlüğünde uzmanlık yapmaya başlamıştır.

26.06.1950 tarihinde yapılan asistanlık sınavını başararak 25.07.1950 tarihinde Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsünde aday asistan olarak göreve başlamıştır (bu esnada Tarım Bankalığında hala görevini sürdürmüştür).

15.12.1951’de aday asistanlığı kaldırılarak asistan kadrosuna atanmıştır.

15.12.1951 tarihinden itibaren itibaren 3 yıl içinde doktorasını veremediği için 15.12.1954 tarihinde görevine son verilmesi kararlaştırılmış. Fakülye Yönetimin Kurulunun 24.12.1954 tarih ve 74 sayılı kararı, Rektörülüğün 28.12.1954 tarih vee 715/2362 sayılı yazısı üzerine 30.12.1964 tarihinde görevden ayrılmıştır.

Tarım Bakanlığında Merkez Veterineri olarak göreve başlamıştır.

17.02.1955 tarihinde tekrar Ankara Ünüversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürüsü asistanlığına tayin olarak 28.02.1955 tarihinde göreve başlamıştır.

Doktora Tezinin verilmesi: 1951

Tezin tamamlanması: 14.01.1955

Tez konusu: Türkiye’de Doping Olarak Kullanılan Başlıca Alkaloidlerden Heroin ve Kokainin Salyada Aranması Üzerine Çalışmalar

Doçentlik takdim tezi (Habiltasyon tezi): Per Os Akut Dikloro-Difenil-Trikoroetan (DDT) Zehirlenmesinde Mide-Bağırsak Muhteviyatı ile İç Organlardan DDT’nin Kimyasal Yolla Tayini Üzerine Araştırma

Jüri: Prof.Dr.Bedii Toktay, Prof.Dr.Ali Rıza Gürgen, Prof.Dr.Nürettin Öktel, Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Yaşar Atlan

Toplantı tarihi: İlk toplantı: 12.10.1960; İkinci toplantı: 21.10.1960

Doçentliğe yükseltilme: 07.11.1960

Doçentliğe atama: 31.01.1961 (eylemli doçent olarak)

Profesörlük          Jüri: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Mustafa Güley, Prof.Dr.Zeki Tolgay, prof.Dr.Mustafa temizer, Prof.Dr.Cahit Özcan

Toplantı tarihi: 17.03.1969

Makale sayısı: 17

21.02.1969 tarih ve 6158 numaralı üçlü kararname ile (Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Başbakan Süleymen Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay) Üniversite Profesörlüğüne (kadroya bağlı olmaksızın aylığını doçent kadrosundan almak üzere) atanmıştır; bu karar 10.03.1969’da kendisine tebliğ edilmiş ve 11.03.1969’da bu göreve başlamıştır.

08.05.1969 tarih ve 7174 numaralı üçlü kararname ile (Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Başbakan Süleymen Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay) profesörlük kadrosuna atanmıştır.

İdari Görevler      Kürsü Başkanlığı: Dekanlığın 05.10.1981 tarih/8607 sayılı yazısı üzerine Senatonun 13.10.1981 tarih ve 727/6185 sayılı kararı

İç Hastalıkları ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1983-1987

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1988-1990

Veteriner Fakültesi Dekan yardımcılığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Diğer Eğitim-Öğretim

Haziran-1978’de Fırat Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1981-1982 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir (ayda 2 gün ve günde 5 saat).

1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1987-1988 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1991-1992 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

Yurtdışı

Aralık-1955’de Nebreska Üniveristesi ile yapılan antlaşma gereği bilgi ve görgüsünü artırmak için bir yıl süreyle Amerika’ya gönderilmesi karalaştırılmıştır; 06.09.1956-30.09.1957 tarihleri arasında  bir yıl süreyle Amerika’da bulunmuştur. Cincinnati Ünivereitesi Kattering Laboratuarında çalışmıştır.

 Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı bursunu kazanarak 12.02.1964-02.03.1965 tarihleri arasında Amerika’da Purdue Üniversitesi’nde Prof.Goetsch’nın yanında “İzotopların Farmakolojik Araştırmalarda Kullanılması” konusunda çalışmıştır.

04-09.08.1966 tarihleri arasında Zürihte yapılan Sığır Hastalıkları Kongresine katılmıştır.

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım teşkilatı tarafından 02.10-11.11.1967 tarihleri arasında Çekoslavakya’da düzenlenene “Radyoizotopların ve Işınlamanın Hayvansal Bilimlerde ve Veterinerlikte Kullanılması” konulu kursa katılmıştır.

04.08-12.09.1973 tarihleri arasında Belçika’da bilimsel incelemelerde bulunmuştur.

14-17.10.1982 tarihleri arasında Bulgaristan-Varna’da yapılan “Balkan Farmakoloji Günleri”ne katılmıştır.

11-14.10.1983 tarihleri arasında Bulgaristan-Stara Zagora’da yapılan 2. Bilimsel Farmakoloji Konferansı”na katılmıştır.

23-30.08.1986 tarihleri arasında Belçika-Bruksel’de yapılan “TIAFT European International Meeting, Second World Congress (Compounds in Chemical and Biological Warfare: Toxicological Evaluation, Industrial Chemical Disasters” ve III. World Congress of the World Federation of Associations of Clinical T0xicology and Poison Control Centres. XII International Congress of The European Association of Poison Control Centres (EAPCC) With teh Participation of Veterinary Poxicologists” isimli iki kongreye (3.Dünya Toksikoloji Kongresi) bildirili olarak katılmıştır.

31.05-15.06.1993 tarihleri arasında “Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Programları ve Uygulama Yöntemleri ile Zehir Danışma ve Bilgi Merkezlerinin Veteriner Hekimlikte Kullanılması” konularında çalışmalar yapmak üzere Viyana Üniversitesi’nde bulunmuştur.

Emeklilik               15.09.1993 (Yaş haddi)

Dil bilgisi               İngilizce ve Fransızca

Medeni Durumu  Evli ve 2 kız çocuğu sahibi

Vefat                     21.03.2003

 

Prof.Dr.Şükrü GÜRTUNCA                                              

Doğum Yeri ve Yılı: Dobruca’da Dobrik (Hacıoğlu Pazarcık). Bulgaristan. 1925

İlkokul: Hacıoğlu Pazarcık Kasabası. Dobruca/Bulgaristan

Orta: Boğaziçi. İstanbul

Lise: Eskişehir Lisesi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi: 1948-1953

Seyitgazi İlçe Veteriner Hekimliği (6 ay süreyle)

Karaköse Yedek Subaylık: 1954-1955

14.06.1955 tarihinde Ankara Üniversistesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsüne asistan adayı olarak girmiştir.

21.07.1955 tarihinde göreve başlamıştır. 5.8.1956’da adaylığı kaldırılarak asistanlık görevine asaleten atanmıştır.

Galenik Farmasi ve Şimik Farmasi dallarında bilgi ve görgüsünü artırmak için bir süre (Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonra) Ankara Tıp Fakültesi Farmakoloji Enstitüsüne devam etmiştir.

Doktora Tezin verilmesi: 25.07.1957

Tezin tamamlanması: 12.06.1959

Tez konusu: Kümes Hayvanlarında (Tavuk, Hindi, Ördek) Tuzla Zehirlenme Olayları Üzerinde Araştırmalar

Tez Savunma Jürisi: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Macit Erkol, Prof.Dr.Enver Sengir

Doçentliğe atanma             24.11.1967’de Üniversite Doçenti, 18.12.1967’de eylemli Doçent olmuştur.

Profesörlük          15.02.1974 (Atanma tarihi)

Jüri üyeleri: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Ethem Ersoy, Prof.Dr.Cahit Özcan, Prof.Dr.A.Nazım Özkazanç, Prof.Dr.Talat Konuk (14.12.1973)

Profesörlük takdim tezi     O,O-Dimetil 2,2-Diklorodivinil Fosfat (DDVP, Diklorvos)’ın Toksikolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ankara.Üniv.Vet.Fak.Derg. XX(2-3): 340-352

Anabilim Dalı Başkanlığı: 26.01.1990

Fakültenin çeşitli komisyonlarında görev almıştır.

Temmuz-1969’dan itibaren Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulunda Farmakoloji ve Toksikoloji, Galenik Farmasi dersleri vermiştir.

1970-1971 Eğitim-Öğretim döneminde aynı okulda Farmasötük Kimya dersi vermiştir.

1988-1989 Eğitim-Öğretim Yılı II. Yarıyılında Atatürk Üniv. Kars Veteriner Fakültesi’nde görevlendirilmiş ve Farmakoloji-Toksikoloji Dersleri vermiştir.

Nebraska anlaşmasına göre bir yıl süreyle (1.2.1961-3.2.1962) Amerika’ya (Illinois Üniversitesi) gönderilmiştir; James Sternburg ve Clyde Wilson Kearns yanında insektisitler konusunda çalışmıştır.

Fransa, Hollanda, Danimarka ve Almanya Veteriner Fakültelerinde incelemeler: 04-12.02.1975 tarihleri arasında

Emeklilik                              Yaş haddi sebebiyle: 01.07.1992

Dil bilgisi                              Fransızca ve İngilizce

Medeni Durum                    Evli ve iki çoçuk sahibi

Vefat                                     11.04.2009

 

Prof.Dr.Yusuf ŞANLI

Prof. Dr. Yusuf ŞANLI, 01.01.1943 Yılında Aksaray’ın Yenikent kasabasında doğmuştur. İlkokulu aynı kasabada okuduktan sonra, 1957’de Aksaray Orta Okulunu ve 1960 yılında da Nevşehir Lisesini bitirmiştir. Aynı yılda A. Ü. Veteriner Fakültesine girerek 1965’de mezun olmuştur. 1966 – 1968 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra, 14 ay süreyle Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışmıştır. 1969 – 1970 yılları arasında Tarım Bakanlığı Uzmanlık Sınavını kazanarak Afyon Bölge Gıda Kontrol laboratuvarında  gıda kontrolu ve koruyucu hekimlik uzman adayı olarak çalışmıştır. 1970’de A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü Asistanlık sınavını kazanarak bu göreve atanmıştır. 1974’de aynı dalda bilim doktoru ve 1979 yılında da   üniversite doçenti unvanlarını almıştır. 1988 Yılında Üniversite profesörü unvanını alarak A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1983 – 1988 yılları arasında fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, 1985 – 1988 yılları arasında A. Ü. Veteriner Fakültesi Dekan yardımcılığı, 1995 – 1998 yılları arasında A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim Kuruluğu Üyeliği ile 1993 – 1998 ile 2000 -2003 yılları arasında üç dönem Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Diğer akademik etkinlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Üyelikleri ile Ankara Üniversitesi Çevre  Sorunları Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarıyla ilgili olarak 1976 – 1977 yılları arasında Belçika Liege Üniversitesi Tıp Fakültesinda ve 1988 yılında da Hannover Veteriner Yüksek Okulunda araştırmacı olarak çalışmış ve ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca Hollanda, Brezilya, İngiltere, İtalya ve Avusturya’da bilim alanıyla ilgili incelemelerde bulunmuş ve uluslar arası kongrelere katılmıştır. Sosyal etkinlikleri kapsamında olmak üzere,  Veteriner Hekimleri Derneği Genel Sekreterliği, Türkiye Tavukçular Derneği yönetim kurulu üyeliği, Türk Toksikoloji Derneği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği kuruculuğu ve başkanlığı görevlerini yüklenmiştir.

Bilimsel araştırmaları genellikle çevresel toksikoloji, yemlerden kaynaklanan olumsuzluk etmenleri, ilaç formülasyonları, mikotoksinler, toksin bağlayıcılar, besin kirleticileri, nitrozaminler, anabolik hormonlar, pestisidler, stabil Rumen özütleri ve diğer probiyotikler, antibakteriyel ilaçlar, immünotoksikoji, veteriner ilacı kalıntıları ve ilaç etkileşmeleri alanlarında yoğunlaşmıştır. Belirtilen konularla ilgili olarak halen 44’ü özgün araştırmaya dayalı ve 54 adedi de bilimsel revü ve derleme yazı niteliğinde olmak üzere, toplam 101 adet bilimsel yayını ile  8 adet ders ve mesleki  kitabı bulunmaktadır.

Evli ve biri erkek, diğeri kız iki çocuk babası olan Prof. Dr. Y. Şanlı, Fransızca ve ingilizce dillerini bilmektedir. Şubat 2008 tarihi itibariyle A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalındaki öğretim üyeliği görevinden emekliye ayrılmıştır.

 

PROF. DR. YUSUF ŞANLI’NIN YAYIN LİSTESİ

I . Özgün Makaleler:

              1 . Şanlı, Y. (Gürtunca,Ş. ve Ceylan, S.): Ankara ve yöresindeki bazı içme ve kullanma suyu örneklerinin arsenik yönünden araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 20(1): 84 – 95, 1973.  

               2 . Şanlı, Y. (Ozan, K ve Şener, S.): Prolongation et renforcement de la narcose experimentale sous l’inluence de novalgine . A.Ü. Vet.Fak. derg., 20(2-3): 301 – 305, 1973.

            3 . Şanlı, Y. : Deneysel kurşun zehirlenmelerinde organlara göre dağılan kurşunun kalitatif ve kantitatif tayini üzerinde kimyasal araştırmalar. Doktora tezi, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Ankara, 1974.

            4 . Şanlı, Y. (Akman, M . Ş.  ve Ceylan, S.): Kronik toksisite yönünden önemli klorlu hidrokarbon insektisidlerin çeşitli yem nümunelerindeki rezidülerinin araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 23 (1 – 2): 103 – 114,1976.

            5 . Şanlı, Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S., Gürtunca, Ş. Ve Akşiray, F.) : Karadenizde avlanan balıklarda ve bu balıklardan elde edilen balık yağı ve ununda klorlu hidrokarbon insektisid rezidülerinin araştırılması. TÜBİTAK VHAG – 191 No.lu Araştırma Projesi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 23 (3-4): 211 – 236, 1976.

            6 . Şanlı, Y., Fouassin, A. Et Noirfalise, A. : Mercure totale et methylmercure dans des concerves de poissons provenant de Turquie. Arch. Belg. Med. Soc. Hyg. Med. Leg., ^: 161 – 167, 1977.

            7 . Şanlı, Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S, Gürtunca, Ş. Ve Akşiray, F.) : Karadenizde avlanan balıkların ve bu balıklardan elde edilen balık yağı ve ununda klorlu hidrokarbon insektisid rezidülerinin araştırılması. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi. 17 – 21 Ekim 1977, Ankara.

            8 . Şanlı, Y. (Akman, M. Ş. Ve Ceylan, S.) : Kronik toksisite yönünden önemli klorlu hidrokarbon insektisidlerin hayvan yemlerindeki rezidülerinin araştırılması. TÜBİTAK VI. Bilim kongresi, 17 – 21 Ekim 1977, Ankara.

            9 . Şanlı, Y. ( Akman, M. Ş., Ceylan, S, Şener, S. Ve Akşiray, F.):  Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde avlanan, kıyılarımıza bağımlı bazı balık türleri ile karideslerde organik klorlu insektisidlerden ileri gelen kontaminasyonun incelenmesi. TÜBİTAK VHAG – 274 No.lu Araştırma Projesi, A.Ü. Vet.Fak. Derg., 25 (1): 121 – 134, 1978.

            10. Şanlı, Y. ve Ceylan, S. : Karadeniz’in Türkiye kıyı sularında avlanan balıklarda civa kalıntılarıyla oluşan kirlenme düzeylerinin araştırılması. A. Ü. Vet. Fak. Derg. 27 (1 – 2):11 – 23, 1980.

            11. Şanlı, Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S., Kaya, S. Ve Akşiray, F.): Ege Denizinde avlanan önemli balık türlerinde organik klorlu insiktisid rezidülerinin araştırılması.  TÜBİTAK ÇAĞ – 21 No.lu Araştırma Projesi,, Müh/Çev. Derg., 5: 99 – 105, 1980.

            12. Şanlı, Y., Ceylan, S. Ve Kaya, S. : Ege Deniz körfezlerinde avlanan çeşitli balık türlerinde civa ile kirlenme. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 27(3-4):674 – 692, 1980.

            13 . Şanlı, Y. (Akman, M.Ş., Ceylan, S., Şener, S. Ve Akşiray, F.):  Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde avlanan, kıyılarımıza bağımlı ekonomik bazı balık türleri ile karideslerde organik klorlu insektisidlerden ileri gelen kontaminasyonun araştırılması. TÜBİTAK VII. Bilim kongresi, Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma Grubu, 29 Eylül – 3 Ekim 1980, İstanbul.

            14. Şanlı, Y. : Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde avlanan, kıyılarımıza bağımlı, ekonomik bazı balık türleri ile karideslerde total civa ve organik civa bileşikleri rezidü düzeylerinin araştırılması. TÜBİTAK VHAG – 278 No.lu Araştırma Projesi, A.Ü. Vet.Fak. Derg., 26 (3 – 4): 151 – 176,1980.

            15 . Şanlı,Y. (Akman, M. Ş., Ceylan, S., Kaya, S. ve Akşiray, F.): Ege denizi körfezlerinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması . TÜBITAK ÇG - 21 No.lu Araştırma Projesi, Doða Bilim Derg.,Müh/Çev., 5: 99 - 105, 1981.

            16 . Şanlı,Y., Fouassin, A. Noirfalise, A. : Türkiye’de hazırlanan bazı balık konservelerinde total civa ve organik civa bileşikleri rezidü düzeylerinin araştırılması. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 7 (1 - 2) : 1 - 16, 1982. 

            17 . Şanlı,Y., Ceylan, S. ve Kaya, S. : Karma tavuk yemi örneklerinde aflatoksinler.A. Ü. Vet. Fak. Derg., 29 (3 - 4): 473 -492, 1982.

            18 . Şanlı,Y., Ceylan, S. ve Kaya, S. : Karma yemlerde aflatoksin analizi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 29 (1 -2): 50 - 70, 1982.

            19 . Şanlı,Y ve Kaya, S. : Bazı ekmeklik buğday ve un örneklerinde civa kalıntıları.A.Ü. Vet. Fak. derg., 29 (3 - 4): 458 - 472, 1982.

            20 . Şanlı,Y. ve Kaya, S. : Bazı biyolojik maddelerde arsenik varlığının araştırılması. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 31(1) : 1 - 14, 1984.

            21 . Şanlı,Y., Kaya, S., İmren, H.Y., Koç, B. ve Kahraman, M. :Isparta yöresindeki genç danalarda kronik nitrat zehirlenmelerine bağlı olarak gelişen amarozis olgularının araştırılması. AÜ. Vet. Fak. Derg., 30(4): 657 - 673, 1984.

            22 . Şanlı,Y. : Ankara yöresinde satılan et ürünlerinde (sucuk, salam, sosis, pastırma ve jöle işkembe) kanserojen etkili nitrozamin türevleri varlığının araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. derg., 31(2): 260 - 280, 1985.

            23 . Kaya, S., Şanlı,Y. ve Özkazanç, A.N.: Küflenmekten Şüpheli yem ve yem hammaddelerinde aflatoksinler. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 32 : 1 - 12, 1985.

            24 . ŞanlıY., Aydın, N., Izgür, M. ve Evci, E.: Sağıtıcı bazı antibiyotiklerin hayvan yetiştiriciliðinde verim artırıcı ve koruyucu amaçlarla kullanılması sonucu bakterilerde gelişen dirençlilik olgusunun in vitro olarak duyarlı mikroorganizmalarla araştırılması.  TÜBITAK VHAG - 595 No.lu Araştırma Projesi, Doğa Tu. Vet. ve Hay. DC.11.5.1:72 - 85, 1987.

            25 . Şanlı,Y., Kaya, S. ve Özkazanç, A. N.:Tavukçulukta kullanılan bazı sülfonamid türevlerinin yumurtaya geçme özellikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 34(1): 16 - 30, 1987.

            26 . Şanlı, Y., Aydın, N., İzgür, M., Akman, A ve Baydan, E. : Sağıtıcı bazı antibiyotikyerin hayvan yetiştiriciliğinde verim artırıcı ve koruyucu amaçlarla kullanılması sonucu bakterilerde gelişen direnç kazanma olgusunun in vitro ve in vivo olarak duyarlı mikroorganizmalarla araştırılması. I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 20 – 23 Nisan 1987, İzmir.

            27 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Ankara piyasasında satılan bazı et ürünlerinin nitrat ve nitrit içerikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 35(1):24-46, 1988. 

            28 . Şanlı, Y. ve Bilgili, A. : Bazı işlenmiş soya fasülyesi unu örneklerinin ureaz aktivite düzeyleri üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 36(1): 165 – 180, 189.

            29 . Şanlı, Y., Demet, Ö., Akar, F., Yavuz, H., Bilgili A., Liman, B.C. ve Doğan, A.: Buldan Barajı suyunun doğal kalitesi ve buradan avlanan sazan balığı örneklerinde bazı ağır metal artıkları üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg.,37(1): 56 – 73,1990.

            30 . Şanlı, Y., Yavuz, H. ve Akar, F.: Kuru incir örneklerinde mikotoksin kirlilikleri. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 37 (2): 293 – 308, 1990.

            31 . Şanlı, Y., Kaya, S., Aydın, N., Akar, F. ve Doğan, A. : Süt örneklerinde kloramfenikol kalıntıları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 38(3): 402 – 416, 1991.

            32 . Özkazanç, A.N., Russel-Sin, H., Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Türkiye’nin değişik bölgelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun incelenmesi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 39(1 – 2): 268 – 290, 1992. 

            33  . Şanlı, Y., Akar, F. ve Bilgili, A. : Et tipi piliçlerde altlığı ıslatma sendromuna yol açan katılımcı etmenler üzeride araştırmalar.  Uluslar arası Tavukçuluk kongresi, 13 – 14 Mayıs l993, İstansul, Bilimsel Tavukçuluk Derneği Kongre Kitabı, s.376 – 389,1993.

            34 . Şanlı, y., Akar, F. ve Bilgili, A. : Et tipi piliçlerde altlığı ıslatma sendromuna yol açan katılımcı etmenler üzerinde araştırmalar. Çiftlik Derg.,119: 34 – 43,1993.

            35 . Kaya, S., Şanlı, Y., Yarsan, E.,Özsoy, A., Akkaya, R. Ve Bilgili, A. :Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması : 1 . Türkiye’de üretilen ve ithal edilen yem ve yem hammeddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(4): 59 – 80,1996.

            36 . Bilgili, A., Şanlı, Y., Kaya, S., Yavuz, H., Akar, F., Akkaya, R. ve Filazi, A. :Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması : 5 . Türkiye’de üretilen ve ithal edilen yem ve yem hammeddelerinin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(4): 93 – 110,1996.

            37 . Şanlı, Y., Yavuz, H., Filazi, A., Yarsan, E. ve Özsoy, : Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinin pestisid artıklarıyla kirlenme durumu üzerinde araştırmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(4): 111 – 130,1996.

            38 . Yavuz, H., Akar, F., Şanlı, Y., Yarsan, E. ve Filazi, A. : Türkiye’de üretilen ve ithal edilen yem ve yem hammeddelerinin hayvan sağlığı ve verimliliği yönünden önem taşıyan nitrat, nitrit, tannik asit, ve siyanür içerikleri üzerinde araştırmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 9(1): 59 – 88, 1997

            39 . Şanlı, Y., Yarsan, E., Özdemir, M. ve Sekkin,S. : Tüketime sunulan bazı tavuk etlerinde uçucu zehirlerle bulaşma olguları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 43(1): 109 – 112, 1996.

            40 . Şanlı, Y., Aştı, R., Yardımcı, H., Kurdede, N., Filazi, A.ve Akan, M. : Kanatlı hayvan immun sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri.Çiftlik Dergisi, 163: 28–44,Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 9(2): 159 – 181, 1997 .

            41 . Bilgili, A. Ve Şanlı, Y.: Sığırlarda kurşun zehirlenmeleri. Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 68(1): 77 – 80, 1997.

            42 . Şanlı, Y., Aştı, R., Yardımcı, H.,Bilgili, A., Kurtdede, N., Filazi. A. Ve Yarsan, E.:Bazı Antibakteriyel ilaçların kanatlı immun yanıtları üzerindeki etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, (Basımda), 1998.

            43 . Tuncer, Ş., Şanlı, Y., Küçükersan, K., Filazi, A., Erganiş, O., Çorlu, M. Ve İmece, E. (1999): Stabilize Rumen ekstraktının broyler rasyonlarında kullanılması. Poultry YUTAV - 99, Uluslar arası Kongre Kitabı, s. 287 – 293. 3-6 Haziran 1999.

            44 . Kucukersan, K., Tuncer, S.D., Sanli, Y., Midilli, M., Goncuoglu, E.  Kucukersan, S. And Tan, H. (2002): The Effects of dietary stabilzed Rumen extract (SRE) and virginiamycine on performance and carcas of broilers. Revue de Medecine Veterinaire. 153 (11):723 – 728.

II . Bilimsel Revüler ve Derleme Yazılar:

          45 . Şanlı, Y.: Kimyasal madde kalıntılarıyla oluşan çevre kirlenmeleri ve hayvanlarda görülen zararlı etkileri. Vet. Hek. Der. Derg., 45(1):15 – 21, 1975.

            46 . Şanlı, Y.: Su ürünlerinin civa ile kirlenmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 23(1-2): 186 – 200, 1976.

            47 . Şanlı, Y. : Civalı fungisidlerden ileri gelen zehirlenmeler. Sağlık ve sosyal yardım Bakanlığı Tarım İlaçlarından İleri gelen Zehirlenmeler Semineri, 25 – 26 Ağustos 1976, Adana, Urfa.

            48 . Şanlı, Y., Ceylan, S. Ve Şener, S.: Pestisidlerin getirdiği ekolojik sorunlar. Vet. Hek. Der. Derg., 47(2): 41 – 52, 1977.

            49 . Ceylan, S. Ve Şanlı, Y. : Çevre ve besin kirlenmesi. Birinci Ulusal Beslenme Kongresi, 7 – 9 Kasım 1979, Ankara.

            50 . Ceylan, S. Ve Şanlı, Y. : Çevre ve besin kirlenmesi. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 3(1-2): 76 – 93, 1980.

            51 . Şanlı,Y. : İlaçların etki şekli ve reseptör kavramı. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 5(1): 83 – 104, 1980.

            52 . Şanlı,Y. : İlaçların canlı yapıdaki biyotransformasyonu. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 5(1): 127 – 148, 1980.

            53 . Şanlı, Y.: Besinlerde küflenme olgusu ve mikotoksikozisler. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 3(3-4): 127 – 148, 1980.

            54 . Şanlı, Y. ve Sarığöl, C.: Hayvansal besinlerdeki çeşitli artık maddelerin insan sağlığına etkileri. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 6(1-2): 85 – 101, 1981.       

            55 . Şanlı, Y: Kemoterapötik ilaçlar arasında etkileşme tipleri ve kombinasyon seçenekleri. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 28(1 –4): 230 – 252, 1982.

            56 . Şanlı, Y. : Poliklorlubifenillerle oluşan çevre ve besin kirlenmesi. F.Ü. Vet. Fak. Derg., 7(1 – 2): 255 – 276, 1982.

            57 . Şanlı, Y. : Hayvansal üretim ve dengeli beslenme. 12799, 12800, 12801 ve 12802 sayılı Yeni Konya Gazeteleri.

            58 . Şanlı, Y. : Çevre sorunlarından kaynaklanan besin kirlenmeleri. S.Ü. Vet. Fak. Derg., (Özel sayı) : 17 – 37,1984.

            59 . Şanlı, Y. : Besinlerimizdeki antibiyotik artıkları. Bilim ve Teknik, 17 (195) : 29 – 31, 1984.

            60 . Şanlı, Y.: Meme içi ilaç farmakokinetiği.I. 15 – 16 Kasım 1984, Ankara, Mastitis Semineri Kitapcığı s.93 – 117, Ankara.

            61 . Şanlı, Y. : Tavukçulukta yemlerden kaynaklanan olumsuzluk faktörleri. Konya Bölgesi II. Hayvancılık semineri,16 – 16 Mayıs 1985, Konya.

            62 . Şanlı, Y. : Besinlerde bulunan kimyasal kirlilikler ve yol açtıkları başlıca sağlık sakıncaları. Konya belediye Başkanlığı Konferansları Dizisinden, Koyunoğlu Müzesi konferans salonu, 23 Mart 1985, Konya.

            63 . Şanlı, Y. : Tavukçulukta ilaç kullanılması ve beslenme seçeneklerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörleri. Türkiye IV. Tavukçuluk kongresi, s. 87 – 107, 1986.

            64 . Şanlı, Y. : Hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlardan ileri gelen besin kirlenmesi sorunları. TEB Haberler (Türk Eczacılar Birliği Dergisi), 28:21 – 27, 1987.

            65 . Şanlı, Y. : Hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımından kaynaklanan sağlık sakıncaları. Vet. Hek. Der. Derg., 59(1 – 2): 37 – 42, 1989.

            66 . Şanlı, Y. : Küflenmiş yem kullanımı ve sakıncaları. Çiftlik derg., 62:23 – 25. 94:65 – 67, 1989.

            67 .Şanlı, Y. : Anabolik hormon,: Et üretimi ve tavukçulukla ilişkileri. Çiftlik Derg., 66:47 – 52.

            68 . Şanlı, Y. : Anabolik hormonlar ve et üretimi. Toksikoloji Bülteni, 2:2 –3, 1989.

            69 . Şanlı, Y. : Tavuk yetiştiriciliğinde küflenmiş yem tüketimi sorunu ve başlıca sakıncaları. Ulusal Tavukçuluk Sempozyumu, Tavukçuluk Bülteni Özel Sayısı 46: 41 – 55,19 – 20 Ekim 1989, Adana.

            70 . Şanlı, Y. :Türkiye’de besinlere bulaşan toksik maddeler. Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, 6:4 – 12, 1991.

            71 . Şanlı, Y. : Ülkemizde çevre ve toplum sağlığını tehdit eden başlıca yaygın nitelikli kirlenme sorunları. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Bülteni, 93/2: 10 – 11, 1993.

            72 . Şanlı, Y. : Günümüzde karşılaşılan Bakteriyel dirençliliğin boyutları ve toplum sağlığı yönünden önemi. Toksikoloji Bülteni, 9: 1-6, Antibakteriyel Kullanımında Temel ve Duyarlılık Test Yöntemleri, Pfizer yayınları, Özel sayı, 44 – 49, 1993.

            73 . Şanlı, Y. : Günümüzde yaygınlaşan antibakteriyel dirençliliğin boyutları ve çok yönlü sakıncaları. Vet. Hek. Der. Derg., 63(1): 21 – 29, 1993.

            74 . Şanlı, Y. : Antibakteriyel ilaçlar ve bilinçli kullanım seçenekleri. Bültendif Veteriner bülteni, 3: 2-6,1994.

            75 . Şanlı, Y. : Türkiye’de veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması ve güvenli kullanımına ilişkin değerlendirmeler. Türkiye’de Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlanması, Güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları Sempozyumu Kitapcığı s. 5 – 13,  13 – 14 Ekim 1994, Ankara.

            76 . Şanlı, Y. : Türkiye’de pestisid Kullanımı ve çevresel boyutları. TÜBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Grubu Özel İhtisas komisyonu Raporu, s. 213 – 241, 1994. Türkiye’de Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlanması, Güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları Sempozyumu Kitapçığı s. 105 – 120,  13 – 14 Ekim 1994, Ankara.

            77 . Şanlı, Y. :Hayvansal üretimde antibakteriyel ilaç kullanımı ve çok yönlü sakıncaları. Türkiye’de Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlanması, Güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları Sempozyumu Kitapçığı s. 33 – 61,  13 – 14 Ekim 1994, Ankara.

            78 . Şanlı, Y. : Türkiye’de pestisid kullanımı ve çevresel boyutları. E.Ü. Fen Fakültesi Dergisi, Seri B, EK 16/1:89 – 103.

            79 . Şanlı, Y. : Veteriner ilaçları sempozyumunun ardından, Toksikoloji Bülteni, 11:1 – 7, 1994.

            80 . Şanlı, Y. : Doping yapma amaçları ve çeşitleri. Yarış Dünyası Derg., 38:58 – 60, 1994.

            81 . Şanlı, Y. :Doramectin, iç ve dış parazitlerle mücadelede yeni bir standard. Pfizer Veteriner Bülteni Doramectin Özel Sayısı, Eylül l995,1.

            82 . Şanlı, Y. : Türkiye’de veteriner ilaçlarının üretim ve tüketim boyutları, güvenli kullanımı ve hayvansal üretim yönünden önemi. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Derg., Mayıs – 1996, 25 – 42.

            83 . Şanlı, Y. : Türkiye’de pestisid kullanımı ve çevresel boyutları. 2. Ulusal Toksikoloji Kongresi, 3 – 6 Nisan 1997.

            84 . Şanlı, Y. ve Filazi, A. : Veteriner hekimliğinde klinik farmakokinetik. Vet. Hek. Der. Derg., 68(2): 60 – 70, 1997.

            85 . Şanlı, Y. : Beta-laktamaz inhibitörleriyle güçlendirilmiş penisilinler ve antibakteriyel sağaltımda kullanılma seçenekleri. Vet. Hek. Der. Derg., 68(1): 70 – 76, 1997.

            86 . Şanlı, Y. : Hayvancılık sektöründe furazolidon kullanımı ve toksik etkilerine ilişkin değerlendirmeler. Çiftlik Derg., 64 : 24 – 25, 1997.

            87 . Şanlı, Y. : Hayvansal üretimde veteriner ilaçlarının yeri ve önemi. Vetaş Bülteni, 1:4 – 8, 1997.

            88 . Şanlı, Y. : Türkiye’de veteriner ilaçlarının üretimi, dağıtımı, güvenli kullanımı ile kalıntı sorunlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri. Dayanışma, 97/1-2:19 – 32, 1997.

            89 . Şanlı, Y. :Hayvan yetiştiriciliğinde ilaç kullanımı ve seçenekleri. 1.Hayvancılık Kongresi, 12 – 14 Haziran 1997, Lefkoşe, KKTC.

            90 . Şanlı, Y. : Yem küflenmeleri, mikotoksinler ve mikotoksikozisler. İnterkim Kimya Sanayi İthalat, İhracat ve Tic. A.Ş. Yayın Organı, 1: 4 – 6, 1998.

            91 . Şanlı, Y. : Hayvan yetiştiriciliğinde antibakteriyel ilaç kullanımı ve çok yönlü sakıncaları. İnternational Animal Production, Processing and Marketing Worwide, 15 (151): 75 – 81, 1988.

            92 . Şanlı, Y. ve Kum, C. : Sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları ve sağaltım seçenekleri. Vet. Hek. Der. Derg., 69 (3 – 4): 46 – 57.

            93 . Şanlı, Y. ve Kum, C. : Asit-baz dengesi bozuklukları ve sağaltım seçenekleri.Vet. Hek. Der. Derg., 69 (3 – 4): 38 – 44, 1998.

            94 . Şanlı, Y: Beta-laktamaz inhibitörleriyle güçlendirilmiş penisilinler: Sulbaktam-ampisilin kombinasyonu. Hayvan Sağlığı Gündemi, 1:1 – 8, Abfar Veteriner İlaçları A.Ş.,1998.

            95 . Şanlı, Y. : Protozoonlara etkiyen ilaçlar. İstanbul Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 1:51 – 54.

            96 . Şanlı, Y. : Kanatlılarda antibakteriyel sağaltım. Çiftlik Dergisi, 185: 59 – 66, 1999.

            97 . Şanlı, Y. (2007): Hayvansal üretimde yem ve ilaç kullaımından kaynaklanan olumsuzluk etmenleri. Yemlerde Kalite Kontrolu ve olumsuzlukları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü yayınları, 83 – 148.

           98. Şanlı, Y. (2007) : Ülkemiz veteriner ilaç sanayinde antibakteriyel ilaç üretim ve pazarlamasının mevcut durumu, AB Ülkeleriyle karşılaştırılması ile üretim, tescil ve dağıtım stratejileri. Antibiyotik Kullanımı Stratejileri ve Kalıntısı Sempozyumu. 10-11 Eylül 2007, Ege Sağlık Otel, İzmir. Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.. http://www.bornova.vet.gov.tr .

III . Ders ve Mesleki Kitaplar :

             99 . Şanlı, Y. : Veteriner Farmakoloji: Kemoterapötik ilaçlar. A.Ü. veteriner Fakültesi yayınları, No.412, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Yayınevi, s. 1 – 717, 1988.

            100 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Veteriner Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım Seçenekleri. Feryal Matbaacılık San. ve Tic. Ltd.Şti., Ankara, s. 1 – 788, 1991. 

            101 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Veteriner Klinik Toksikoloji. Feryal Matbaacılık San. ve Tic., Ltd. Sti., Ankara, 1992.

            102 . Şanlı, Y. ve Kaya, S. : Veteriner İlaç Rehberi ve Uygulamalı Bilgiler El Kitabı. Medisan Yayınevi, Çankırı Cad., Yıba Çarşısı, No.347, Ankara, 1993.

            103 . Şanlı, Y., Kaya, S., Pirinçci, İ., Yavuz, H.,Baydan, E., Demet, Ö., ve Bilgili, A. : Veteriner Klinik Toksikoloji. Medisan yayınevi, Ankara, s. 1 – 488, 1995.

            104. Şanlı, Y. : Veteriner İlaçları Rehberi ve Bilinçli İlaç Kullanımı El Kitabı. ICC İletişim Tanıtım ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti., Necatibey Cad. 14/3, Sıhhiye-Ankara, s. 1- 1260, 1998.

            105. Şanlı, Y. : Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla sağaltım İlkeleri. S. 1 – 1104, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti.-Ankara, 1999.

            106. Şanlı, Y. (2001): Yem küflenmeleri, mikotoksinlerle bulaşma ve çözüm yolları. İçinde: Ed. H.M. Yavuz (2001): Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde temel prensipler ve karma yem üretiminde bazı bilimsel yaklaşımlar. Farmavet İlaç San. Ve Tic. A.Ş. yayını, İstanbul.