Prof. Dr. Sezai KAYA


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Telefon: 0312-3170315/439

e-posta: skaya@veterinary.ankara.edu.tr

              skaya54@gmail.com

Özgeçmiş: Ankara-Akyurt ilçesi Cücük köyünde doğdu. İlkokulu Cücük Köyü’nde, ortaokulu Ankara-Halide Edip Lisesi, Liseyi Ankara-Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı. 1972’de Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi’ne girdi ve 1977’de mezun oldu. Ağustos-1978’de Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’na asistan olarak girdi. Ocak-1981’de “Süt yemi ve çiğ sütte aflatoksin kalıntılarının kromatografik yöntem ile araştırılması“ isimli tezle doktorasını tamamladı. Mart-Haziran 1983 tarihleri arasında kısa dönem askerlik yaptı. Nisan 1985-Eylül 1988 arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Veteriner Şube Müdürü olarak görev yaptı. 31.08.1988’de Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yerde 11.10.1988’de Doçent Unvanını aldı. 01.02.1994’de Profesör kadrosuna yükseltildi.

Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniv.Veteriner Fakültesinde görevlendirildi. Mayıs-Haziran 1990 ayları arasında 2 ay süreyle Hannover’de misafir araştırıcı olarak bulundu. TAIEX Ofis tarafından 24-25.10.2001 tarihleri arasında Vechta-Almanya’da, 4-8.05.2002 tarihleri arasında Parma-İtalya’da “İlaçlı Yemler ve İlaçlı Ön-karışımlar”; 11-12.11.2003 tarihleri arasında Belçika-Brüksel’de düzenlenen “AB’ne Girişin Veteriner Hekimliği Mesleğine Etkileri” konulu Seminerlere/Çalıştaylara TVHB’ni temsilen katıldı.

Yayınlanmış 114 makalesi, Veteriner Farmakoloji-I ve –II, Veteriner Toksikoloji, Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi, Zehirli Maddelerin Laboratuar Analizleri, Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler isimli 7 kitabı vardır.

 

Kazanılan Akademik Dereceler

Yüksek Lisans       : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1977

Doktora                 : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1981

Yardımcı Doçent: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988

Doçent                  : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988

Profesör                : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1994

 

 

Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar

1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji derslerinin verilmesi.

 

Akademik-İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanlığı: I. Dönem: 09.07.1998-09.07.2001

                                        II. Dönem: 19.09.2003-18.09.2006

                                        III. Dönem: 19.09.2006-19.09.2009

                                        IV. Dönem. 19.09.2009-

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri

Dernek, Sendika, Oda, Vakıf Üyelikleri

1.    TVHB Vakfı

2.    TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

3.    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

4.    Türk Toksikoloji Derneği

5.    Buiatri Derneği

6.    Akademisyenler Birliği Derneği

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticiliği-Üyelikleri

1.    TVHB Merkez Konseyi

a.     Kasım 1998-Kasım 2000. TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliği

b.     04-05.11.2000 tarihli 39. Genel Kurulda TVHB Merkez Konseyi Üyeliği; 11.11.2000’de Merkez Konseyi II. Başkanlığı

c.     23-24.11.2002 tarihli 40. Genel Kurulda TVHB Merkez Konseyi Üyeliği; 28.11.2002’de görev dağılımında üyelik görevi.

2.    Buiatri Derneği

a.     30.11.2000 tarihinde 6. Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

b.     06.12.2004’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

c.     28.11.2008’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

3.    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

a.     Dernek Başkanlığı: 29.09.2000-14.09.2002

b.     Dernek Başkanlığı: 25.09.2004-16.09.2006

c.     Dernek Başkanlığı: 16.09.2006-26.09.2009

d.     Dernek Denetleme Kurulu Üyeliği: 26.09.2009-… 09.2012 

Komisyon Üyelikleri

Mesleki Komisyon Üyelikleri

1.    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner İlaçları Bilim ve Danışma Kurulu. 22.12.1997 tarih ve 799 sayılı Bakan Oluru ile oluşturuldu.

2.    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaçları Çalışma Komisyonu. 28.07.1997-01.05.2001.

3.    Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 7nci 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii Özel İhtisas Komisyonu. Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. Şubat-1996. 

4.    Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 8inci 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii ve Rekabet Edilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. 27.10.1999.

5.    Türkiye Milli Zoonoz Komitesinin kararı üzerine Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2001 tarih ve 2854 sayılı Bakanlık oluru ile oluşturulan “Başıboş Hayvanların İtlafında Striknin Yerine Kullanılacak Maddenin/Maddelerin Belirlenmesi için Kurulan Komisyon”.

6.    At Yarışlarında Doping Kontrolü için oluşturulan Karma Mütehassıs Heyet Üyeliği. 2004, 2005, 2006. Devamlı.

7.    Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Katkı Maddeleri ve Bulaşanlar Alt Komisyonu” üyeliği.

8.    TVHB Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu.

9.    III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı. Kurultay Düzenleme Kurulu Üyeliği (Veteriner Fakülteleri Temsilcisi).

 

Dergi Yayın/Hakem Kurulu

1.    Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Yazı İnceleme Kurulu üyeliği

2.    Bornova Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Hakem Kurulu üyeliği

3.    Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Hakem Kurulu üyeliği

4.    Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Danışman Editörlük üyesi

5.    Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. Danışma Kurulu

 

Verdiği Dersler         

Lisans     Farmakoloji

Toksikoloji

Medikal Botanik ve Tıbbi Bitkiler

Lisansüstü                   Birçok Ders

 

Uzmanlık Alanları

Farmakokinetik/Biyoeşdeğerlik

Mikotoksinler

Tıbbi Bitkiler

Veteriner İlaçlarının Ruhsatlandırılması, Dağıtım ve Satışı

Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Halk Sağlığı

Anabolik Maddeler ve Halk Sağlığı

Antidotlar

Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi

 

Bilimsel Faaliyetler

A. Bilimsel Makaleler

1.    Kaya,S. 1982. Süt yemi ve çiğ sütte aflatoksin kalıntılarının kromatografik yöntem ile araştırılması. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:443-457. (Aynı isimli doktora tezinin özetidir).

2.    Kaya,S. 1984. Biyolojik materyalde doğal arsenik düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:424-430.

3.    Kaya,S. 1984. Yem ve yem hammaddeleri ile bazı biyolojik sıvılarda nitrat ve nitrit analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:15-27.

4.    Kaya,S. 1985. Yem ve yem hammaddelerinde nitrat ve nitritler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:507-517.

5.    Kaya,S. 1985. Sığır ve koyunlarda bir karbamat pestisid olan aldikarbın sebep olduğu bir toplu zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:423-428.

6.    Kaya,S., Bilgili,A., Doğan,A ve Liman,B.C. 1989. Çeşitli yem ve yem hammaddelerindeki nitrat ve nitrit düzeyleri üzerine bir araştırma. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:455-466.

7.    Kaya,S. ve Bilgili,A. 1990. Sığırlarda malatiyonun sebep olduğu bir toplu zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37:156-159.

8.    Kaya,S. ve Bilgili,A. 1989. Yumurtalarda aflatoksin kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:641-645.

9.    Kaya,S., Bilgili,A., Doğan,A. ve Liman,B.C. 1990. Mezbahada kesilen sığırların et ve bazı iç organlarında arsenik kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak., 37:359-363.

10. Kaya,S., Doğan,A. ve Bilgili,A. 1991. Pentobarbital, barbital ve tiyopentalle yol açılan anesteziye kloramfenikolun etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:186-198.

11. Kaya,S. ve İmren,H.Y.1984 Adana yöresinde keçilerde tetramizolla sağıtım esnasında karşılaşılan zehirlenme olgusu. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:107-113.

12. Kaya,S., Şahal,M. ve Yavuz,H. 1991. Evcil güvercinlerde kurşun zehirlenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:347-351.

13. Kaya,S., Şanlı,Y. ve Özkazanç,A.N. 1985. Küflenmekten şüpheli yem ve yem hammaddelerinde aflatoksinler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:1-12.

14. Kaya,S. ve Yavuz,H. 1989. Sığırlarda akut kurşun zehirlenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:745-749.

15. Kaya,S. ve Yavuz,H. 1989. Yem ve yem hammaddelerinde doğal arsenik düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg.,36:116-122.

16. Kaya,S., Yavuz,H. ve Akar,F. 1990. Bazı yağlı tohum küspelerinde mikotoksin kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37:173-180.

17. Kaya,S., Yavuz,H., Akar,F., Liman,B.C. ve Filazi,A. 1992. Mezbahadan sağlanan sığır et, karaciğer ve böbrek örneklerinde antibiyotik kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:13-29.

18. Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105.

19. Ceylan,S., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1980. Ege denizi körfezlerinde avlanan çeşitli balık türlerinde civa ile kirlenme. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 27:674-692.

20. Özkazanç,A.N. ve Kaya,S. 1983. Hayvanlarda yenilebilir pişmemiş dokularda sulfonamid analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:624-638.

21. Özkazanç,A.N., Russel-Sinn,H., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1992. Türkiye’nin değişik yörelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:268-290.

22. Şanlı,Y., Ceylan,S. ve Kaya,S. 1982. Karma yemlerde aflatoksin analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:50-70.

23. Şanlı,Y., Ceylan,S. ve Kaya,S. 1982. Tavuk yemlerinde ve yem ilkel maddelerinde aflatoksinler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:473-492.

24. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1982. Ekmeklik buğday ve un örneklerinde civa kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:458-472.

25. Şanlı,Y., İmren,H.Y., Kaya,S., Koç,B. ve Kahraman,B. 1983. Isparta yöresinde doğmuş buzağılarda görülen amorozis olguları ile gebe ineklerde karşılaşılan kronik nitrat zehirlenmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:657-673.

26. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1984. Biyolojik materyalde arsenik aranması. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:1-14.

27. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1988. Ankara piyasasında satılan işlenmiş et ürünlerinin nitrit ve nitrat içerikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 35:24-46.

28. Şanlı,Y., Kaya,S., Aydın,N., Akar,F. ve Doğan,A. 1991. Süt örneklerinde kloramfenikol kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:402-416.

29. Şanlı,Y., Kaya,S. ve Özkazanç,A.N. 1987. Tavukçulukta kullanılan bazı sulfonamid türevlerinin yumurtaya geçme özellikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 34:16-30.

30. Yavuz,H., Kaya,S. ve Akar,F. 1993. Hayvanlarda içme suyu olarak kullanılan kuyu sularında nitrat ve nitrit düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 40:16-22.

31. Bilgili,A., Kaya,S. Ve Doğan,A. 1993. Sığırların Et ve İç Organlarında Bazı Ağır Metal Kalıntı Düzeyleri. A.Ü.vet.Fak.Derg. 40(2): 292-300.

32. Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E. 1994. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve siyanür düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 41(1):119-131.

33. Kaya,S., Bilgili,A. ve Baydan,E. 1995. Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinden sağlanan yumurtalarda sulfonamid kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):143-146.

34. Kaya,S., Bilgili,A. ve Doğan,A. 1995. Pentobarbital ve tiyopentalle yol açılan anesteziye eritromisinin etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(3):257-262.

35. Yavuz,H., Kaya,S., Altuntaş,A. ve Maraşlı,Ş. 1994. Nevşehir ve Niğde yöresinden sağlanan toprak ve su örnekleri ile yemlik olarak kullanılan patates bitkisinin çeşitli kısımlarında nitrat ve nitrit düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 41(1):107-118.

36. Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. 1991. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması. Doğa Tr.J.of Vet.Anim Sci. 15:118-128.

37. Kaya,S., Alabay,B., Baydan,E. ve Altunay,H. 1995. Ağır metallerin tavuk embriyolarında teratojenik etkileri: 1. Arsenik ve kurşunun ayrı ayrı ve birlikte kullanılmasının etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):225-233.

38. Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Akkaya,R., Bilgili,A. ve Özsoy,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):59-80.

39. Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 3. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):81-92.

40. Bilgili,A., Şanlı,Y., Kaya,S., Yavuz,H., Akkaya,R. ve Filazi,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 5. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde hammaddelerin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):93-110.

41. Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. 1996. Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmokokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünde etkileşmeler. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(2):195-202.

42. Bilgili,A. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1996. Farelerde ivermektinle zehirlenmelerde sağaltım denemeleri. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):131-136.

43. Kaya,S., Yarsan,E., Filazi,A. ve Akar,F. 1995. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 2. Gossipol düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(3):323-326.

44. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S., Traş,B. ve Yarsan,E. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın farelerde bazı toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(1):42-46.

45. Pirinçci,İ., Tanyıldızı,S., Kaya,S., Yarsan,E. ve Özaydın,S. 1998. Amigdalin ile zehirlenen koyunlarda siyanür ve tiyosiyanatın rumen sıvısı ve kandaki toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(1):25-31.

46. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Traş,B. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın bazı toksikokğinetik parametreleri üzerine kobalt klörürün etkisinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(2):85-90.

47. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Traş,B. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın toksikokğinetiği üzerine sodyum tiyosiyanatın etkilerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg.14(2):15-20.

48. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Baydan,E 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın bazı toksikokğinetiği üzerine sodyum nitritin etkilerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(2):21-26.

49. Baydan,E., Kurtdede,A., Kaya,S., Börkü,K., Yarsan,E. Ve Pakkaya,S. 1998. Sağlıklı ve piyelonefritli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar. Yüzüncü Yıl Üniv.Vet.Fak.Derg. 9:73-76.

50. Filazi,A., Kaya,S., Kum,C. Ve Sekkin,S. 1998. Farelerde amitraz zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 1. Ağızdan akut öldürücü doz 50 miktarının belirlenmesi ve zehirlenmelerde sağaltım seçenekleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 45(2-3):259-266.

51. Filazi,A., Yarsan,E., Kaya,S. ve Kum,C. 1998. Farelerde amitraz zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 2. Akut zehirlenmede karaciğerde malondialdehid düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 45(2-3):267-272.

52. Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R. ve Aksoy,A. 2000. The comparison of pharmacokinetics of conventional and long-acting formulation of oxytetracycline. Tr.J.Vet.Anim.Sci. 25:173-177.

53. Kaya,S., Baydan,E., Özdemir,M. ve Çelik,S. 2000. Etlik piliçlerde sulu sodyum kalsiyum aluminyum silikatın aflatoksin B1, vitamin A ve C’yi bağlama kapasitesi. Çiftlik. 196:70-74.

54. Akdoğan,M., Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E. ve Üstüner,E. 2000. Flor zehirlenmesi oluşturulmuş tavşanlarda toplam testosteron, kortizol, büyüme hormonu ve flor düzeyleri. Tr.J.Vet.Anim.Sci. 25(4):489-494.

55. Elmas,M., Traş,B., Kaya,S., Baş,A.L., Yazar,E. and Yarsan,E. 2001. Pharmacokinetics of enrofloxacin after single intravenous ant intramuscular administration in Angora goats. Can.J.Vet.Res. 65(6):64-67.

56. Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E., Akkaya,R., Özdemir,M. ve Başkaya,R. 2001. Varfarin, aspirin ve sülfanilamidin sağlıklı farelerde protrombin zamanı üzerine olan etkileri. Fırat Üniv.Sağlık.Bil.Derg. 15(2):293-298.

57. Daş,Y.K. ve Kaya,S. 2004. Türkiye’de üretilen ballarda bazı sentetik piretroid insektisid kalıntılarının incelenmesi. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg., 15(1-2): 15-28. Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

58. Coşkun,Y. ve Kaya,S. 2005. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 52(1):29-32. Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

59. Kaya,S. ve Parlar,A. 2005. Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 52(2): 99-103. Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

60. Şahan,S. ve Kaya,S. 2006. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 53(2): 111-115. Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

61. Şahan,S. ve Kaya,S. 2006. Etlik piliçlerde hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikatın kursak içi yolla uygulanan enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine etkisi. Uludağ Üniv.J. Fac.Med. 24: 59-63. Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

62. Aksoy,A.M. ve Kaya,S. 2007. Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 54(3): 171-176. Doktora tezinin özetidir.

63. Das,Y.K. and Kaya,S. 2009. Organophosphorus Insecticide Residues in Honey Produced in Turkey. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 83: 378-383.

64. Temamoğulları,F. ve Kaya,S. 2010. Ankara Piyasasında Satılan Bazı Antibiyotik Kalıntılarının İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) ve Biyootografik Yöntemle Saptanması. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg. (Basımda)

 

B. Derlemeler

1.    Kaya,S. 1984. Mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı yönünden önemleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31: 388-409.

2.    Kaya,S. 1984. Hayvansal üretimde gelişmeyi hızlandırıcı maddeler ve sakıncaları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31: 410-423.

3.    Kaya,S. 1984. Evcil ruminantlarda benzimidazol karbamat antelmintikler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:155-166.

4.    Kaya,S. 1984. Aflatoksinler. Et ve Balık End.Derg. 7(37): 22.

5.    Kaya,S. 1984. Yenilebilir pişmemiş etlerde sülfonamid kalıntıları ve kontrolü. Et ve Balık End.Derg. 7(38):19-24.

6.    Kaya,S. 1986. Ruminantlarda kullanılan önemli antelmintikler ve antelmintiklere rezistans. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 33:318-335.

7.    Kaya,S. 1989. Yem ve besinlerdeki mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı için önemleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:226-253.

8.    Kaya,S. ve Şahal,M. 1989. Besinlerimizdeki ilaç kalıntıları, bunlara ilişkin tolerans düzeyleri, ilaç verilmiş hayvanlarda uyulması gereken kesim öncesi bekletme veya sütün kullanılmama süreleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:390-403.

9.    Kaya,S. ve Yavuz,H. 1993. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 1. Organik nitelikli olumsuzluk faktörleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 40(4):586-614.

10. Kaya,S. 1994. Kalıntıların bilimsel ve yasal kontrol seçenekleri. Hayvansal ürünlerde kalıntı. TÜBİTAK VHAG özel ihtisas komisyonu raporu. 174-213.

11. Kaya,S. 1994. Besinlerdeki veteriner ilaç kalıntıları, bilimsel ve yasal denetim. Türkiye’de veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması, güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları sempozyumu. 13-14.10.1994. Ankara. S.152-174.

12. Kaya, S. 1995. Türkiye’de evcil hayvanlarda antelmintik ilaç kullanımı. A.Ü.Vet.Fak.Yayınları. Yayın No:250.

13. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1995. Atlarda doping için kullanılan ilaç ve diğer maddeler ile doping kullanımını sınırlayıcı kurallar. Türk Vet.Hek.Derg. 7(1):33-41.

14. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1995. Yem ve yem hammaddelerinde küflenmelerin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmiş bu tür yemlerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):111-122.

15. Baydan,E., Kaya,S., Yavuz,H. ve Bilgili,A. 1995. Laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Vet. Hek. Derg. 7(4):45.

16. Kaya,S. ve Baydan,E. 1995. Evcil ve diğer hayvanların insancıl öldürülmesinde kullanılan ötanazi maddeleri ve yöntemleri. Vet.Hek.Der.Derg. 66(1):54-62.

17. Kaya,S. ve Filazi,A. 1995. Türkiye’deki zehirli bitkiler, etkin unsurları ve coğrafi dağılımları. Vet. Hek.Der.Derg. 66(3-4):60-79.

18. Kaya,S. ve Baydan,E. 1996. Veteriner ilaçları ve yol açabilecekleri sorunlar. AVHO. 9:11-21.

19. Baydan,E., Kaya,S. ve Uzun,R. 1996. Kafes kuşlarında ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 8(3):22-41.

20. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1996. Veteriner hekimlikte önemli ilaç etkileşmeleri. Türk Vet.Hek.Derg. 8(3):12-21.

21. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1996. Pestisidler ve yol açabilecekleri başlıca sorunlar. Türk Vet.Hek.Derg. 8(4):28-39.

22. Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Özdemir,M. 1996. Balık hastalıklarının sağaltımında ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 9:34-42.

23. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. 1997. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. İlaç ve mineral maddeler. Vet.Hek.Dern.Derg. 68:77-84.

24. Kaya,S. ve Baydan,E. 1998. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. 1. Mineral maddeler ve bitkisel zehirler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 2(5):44-50.

25. Kaya,S. ve Baydan,E. 1999. Meme-içi ilaç hareketi ve meme hastalıklarının sağaltımı. Türk Vet.Hek.Derg. 11(1): 34-47.

26. Kaya,S. ve Özdemir,M. 1998. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. 2. İlaçlar, vitaminler, gazlar, çevre kirleticileri ve pestisidler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 2(6):86-91.

27. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. 1998. Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntılarına pişirme ve dondurma işlemlerinin etkileri. Türk Vet.Hek.Derg. 10(4):50-54.

28. Kaya,S. 1998. Yeni doğan hayvanlarda ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 10(1-2):36-38.

29. Kaya,S. ve Baydan,E. 1999. Meme-içi İlaç Hareketi ve Meme Hastalıklarının Sağaltımı. Türk Vet.Hek.Derg. 11(1-2): 34-47.

30. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1999. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen maddeler. 3. Mikotoksinler ve diğer zehirler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 3(7):92-98.

31. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Koku giderici olarak p-diklorobenzen (p-DCB): Kullanımı ve sakıncaları. Sağlık ve Toplum. 3:53-59.

32. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Dioksin-benzeri maddeler. Türk Vet.Hek.Derg. 11(3-4):42-47.

33. Kaya,S. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi. Türk Koop.Ekin Derg. 10:75-85.

34. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Sağlık ve Toplum Derg. 4:48-65.

35. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Ekonomik değeri olan bazı balıklarda bazı ilaçların farmakokinetiği. Ege Üniv. Su Ürün.Fak.Derg. 16(3-4):463-475.

36. Kaya,S. 2000. Anabolik maddeler: Kullanılmaları, kalıntıları ve sakıncaları. Türk Koop. Ekin Derg. 11:88-93.

37. Kaya,S. ve Yarsan,E. 2000. İyonofor antibiyotiklerin farmakolojisi ve toksikolojisi. Türk Vet.Hek.Derg. 12:56-61.

38. Kaya,S. 2001. Homeopatik maddeler ve veteriner hekimlikte kullanılmaları. TVHB Derg. 1(1-2):42-48.

39. Kaya,S. 2001. Biyolojik harp maddeleri; genel bir değerlendirme. TVHB Derg. 1(3-4):46-51.

40. Kaya,S. 2001. Soframızdaki tehlike: 1. Bitkisel kaynaklı doğal maddeler. TVHB Derg. 1(1-2):74-77.

41. Kaya,S. 2001. Soframızdaki tehlike: 2. Mikrobiyal kaynaklı maddeler. TVHB Derg. 1(3-4):62-66.

42. Kaya,S. 2002. Soframızdaki tehlike: 3. Radyoetkin maddeler. TVHB Derg. 2(1-2):74-78.

43. Kaya,S. 2002. Soframızdaki tehlike: 4. Gıdaların pişirilmesi, işlenmesi, saklanması sırasında oluşan zehirli-zararlı maddeler. TVHB Derg. 2(3-4):50-52.

44. Kaya,S. 2003. Klinik yapan veteriner hekimin sağaltım ve gıda güvenliği yönünden sorumlulukları. TVHB Derg. 3(1-2): 59-67.

45. Kaya,S. 2003. Soframızdaki Sağlık: 1. Sarımsak. Bir Sağlık Reçetesi. TVHB Derg. 3(1-2): 39-40.

46. Kaya,S. 2003. Bitkilerle Hayat: 2. Ginseng. TVHB Derg. 3(3-4): 39-40.

47. Kaya,S. ve Şahan,S. 2004. Bitkilerle hayat: 3. Isırganotu. TVHB Derg. 4(1-2): 43-46.

48. Kaya,S., Eşsiz,D. ve Şahan,S. 2004. Akrilonitril kirliliği. TVHB Derg. 4(3-4): 61-66.

49. Kaya,S. ve Şahan,S. 2006. Sinameki. Vet.Hek.Dern.Derg.

50. Keskin,F.İ. ve Kaya,S. 2008. Et ve Ürünlerinin Pişirilmesi Sırasında Oluşan Zararlı Maddeler: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar. TVHB Derg. 3-4: 74-82.

 

C. Tebliğler

Ulusal

1.       Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105.

TÜBİTAK VII Bilim Kongresi, Çevre Araştırma Grubu, 3-7 Kasım 1980. İstanbul.

2.       Şanlı,Y., İmren,H.Y., Kaya,S., Koç,B. ve Kahraman,B. 1983. Isparta yöresinde doğmuş buzağılarda görülen amorozis olguları ile gebe ineklerde karşılaşılan kronik nitrat zehirlenmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:657-673.

Türk Veteriner Hekimliği I. Bilim Kongresi, Sığır Hastalıkları ve Yetiştiriciliği, 23-25 Eylül 1987. Ankara.

3.       Kaya,S. 1994. Hayvansal ürünlerde kalıntı: Kalıntıların bilimsel ve yasal kontrol seçenekleri. TÜBİTAK VHAG Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 174-212.

4.       Kaya,S. Besinlerdeki veteriner ilaç kalıntıları, bilimsel ve yasal denetim. Türkiye’deki veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması, güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları sempozyumu. 13-14.10.1994. Ankara. Sempozyum kitabı. 152-174.

5.       Kaya,S. Doping amacıyla kullanılan ilaçlar ve diğer maddeler. Doping semineri. 12-13.11.1994. İstanbul.

6.       Kaya,S. Doping maddesi kullanımını sınırlayıcı uygulamalar. Doping semineri. 12-13 Kasım 1994. İstanbul.

7.       Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Uzmanla Söyleşi Programı. Sağlıklı Yaşam Fuarı’99. 17-21 Mart 1999. Atatürk Kültür Merkezi. Ankara.

8.       Kaya, S. ve Baydan, E. 1999. Türkiye’de veteriner ilaçları ve yetiştiricilik ürünlerinin kullanımından kaynaklanan kalıntı sorunları. Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, kalite ve piyasa kontrolü, pazarlanması ve güvenli kullanımı, veteriner ilaç sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları sempozyumu. 17.06.1999. Ankara.

9.       Kaya,S. 2000. Türkiye’de besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen gıdalarda ilaç kalıntıları ve gıda güvenliği. 50. Yıl Etkinlikleri. Bornova Vet.Kont.Araş.Enst. 20-21.09.2000. Çeşme. İzmir.

10.   Kaya,S. ve Baydan,E. 2001. Meme-içi ilaç hareketi ve sağaltım. Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu. Akdeniz. Üniv.Vet.Fak. 4-5.05. 2001. Çendik Sosyal Tesisleri. Burdur.

11.   Cesaretli,Y. ve Kaya,S. 2005. Ankara piyasasında satılan bazı meyve sularında sentetik piretroid kalıntı durumunun incelenmesi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Satı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Kongre Kitabı. s. 145-155. Doktora Tezinden hazırlanmıştır. 

12.   Karaçal,F. ve Kaya,S. 2005. Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Kongre Kitabı. s. 177-182. Doktora Tezinden hazırlanmıştır.  

13.   Cesaretli,Y., Eşsiz,D., Geçim,N.O. ve Kaya,S. 2005. Türkiye Ulusal Zehir Danışma Merkezi kayıtlarına göre 1995-2004 yıllarında veteriner ilaçları ile meydana gelen zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Poster Kitabı. s. 272.

14.   Coşkun,Y. ve Kaya,S. 2005. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etkil piliçlerde farmakokinetiğinin karşılaştırılması. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Poster Bildiri. Kongre Kitabı. s. 310. Doktora Tezinden hazırlanmıştır. 

15.   Şahan,S. ve Kaya,S. 2005. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Poster Bildiri. Kongre Kitabı. s. 318. Doktora Tezinden hazırlanmıştır.

16.   Aksoy,A.M. ve Kaya,S. 2007. Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği. II. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2007. Samsun. Poster Bildiri: P41. Kongre Kitabı. s 144. Tezden Özetlenmiştir.

17.   Kanıcı,A. ve Kaya.S. 2009. Güvercin Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Kullanılması. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 01-04.2009. Sürmeli Efes Otel. Selçuk. İzmir.

 

Uluslararası

1.       Özkazanç,A.N. and Kaya,S. Analysis of sulfonamides in unkooked ediple tissues of animals.III World Congress of the World Federation of Associations of Clinical Toxicology and Poison Control Centres. Brussels Congress Centre, Belgium 27-30 August 1986. Abstraktı ektedir.

2.       Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve siyanür düzeyleri. Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler Kitabı. S. 211-216.

3.       Kaya,S., Bilgili,A. ve Baydan,E. Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinden sağlanan yumurtalarda sulfonamid kalıntıları.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler kitabı. S. 593-598.

4.       Kaya,S., Alabay,B., Baydan,E. ve Altunay,H. Ağır metallerin tavuk embriyolarında teratojenik etkileri: 1. Arsenik ve kurşunun ayrı ayrı ve birlikte kullanılmasının etkileri.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler kitabı. S. 217-226.

5.       Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler Kitabı. S. 607-615.

6.       Kaya,S. Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. 1997. Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında sindirim kanalından emilme yönünden etkileşmeler. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. s. 318-326.

7.       Baydan,E., Kaya,S. ve Yarsan,E. 1997. Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkileri. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. S. 342-349.

8.       Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R. ve Bilgili,A. 1997. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. s. 212-221.

9.       Kaya,S., Yarsan,E. ve Özdemir,M. 1999. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. VIV Poultry-YUTAV Kongresi. Poster. 03-06.06.1999. İstanbul.

10.   Bilgili,A. ve Kaya,S. 1999. Gıda güvenliği bakımından veteriner hekimin sorumlulukları. Gelişmekte Olan Ülkelerde 4. Toksikoloji Kongresi. 6-10.11.1999. Antalya.

11.   Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R. ve Aksoy,A. 1999. Comparison of pharmacokinetics of conventional formulation and long-acting preparation of ocytetracycline in shep. 1st Int.Cong.on Sheep ond Goat Diseases and Productivity. October, 23-25, 1999. Jourdan Univ.Sci.Tech.Fac. of Vet.Med. Irbid. Jordan.

12.   Keskin,F.İ., Yazıcıoğlu,N., Kaya,S. and Turhan E. 2008. Detection of Caffeine, Lidocaine, Pentobarbital and Phenylbutazone in Horse Urine. 17th International Conference of Racing Analyst and Veterinarians. 11th to 17th October 2008. Antalya. Turkey.

13.   F.I.Keskin, E.Turhan, N.Yazicioglu and S.Kaya. 2009. Detection of Boldenone, Methandriol and Testosterone in Equine Urine by GC-MS. 16-19 Oct 2009  AORC Meeting. JAMAICA.

 

D. Paneller

1.       Tarım ilaçları ve yol açabilecekleri sorunlar. Çevre ve Sağlık Bilimleri Paneli. 16.05.1996. A.Ü.Vet.Fak.Konferans Salonu. Ankara.

2.       Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları. Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Paneli. 28.03.2002. Kocatepe Konferans Salonu. Kocatepe. Ankara.

3.       Türkiye’de veteriner sağlık ürünlerine yönelik uygulamalar: “Ruhsatlandırma, dağıtım, kontrol ve denetim”. 24.02.2004. Sheraton oteli. Ankara.

 

E. Kitaplar

1.       Veteriner Farmakoloji ve İlaçla Sağıtım Seçenekleri. 1991.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-01-4

X + 780. Feryal Matbaası. Ankara

2.       Veteriner Klinik Toksikoloji. 1992.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-02-2

VIII + 464. Medisan Yayınları. Ankara

3.       Veteriner İlaç Rehberi ve Uygulamalı Bilgiler El Kitabı. 1. Baskı. 1993.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-03-0

I + 854. Medisan Yayınları. Ankara

4.       Veteriner Farmakoloji ve İlaçla Sağıtım Seçenekleri. 2. Baskı. 1994.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-12-X

VIII + 824. Medisan Yayınları. Ankara

5.       Veteriner İlaç Rehberi ve Uygulamalı Bilgiler El Kitabı. 2. Baskı. 1994.

Yazarlar: Y.Şanlı ve S.Kaya

ISBN: 975-7774-13-8

VI + 890. Medisan Yayınları. Ankara

6.       Veteriner Klinik Toksikoloji. 2. Baskı. 1995.

Yazarlar: Y.Şanlı, S.Kaya, İ.Pirinçci, H.Yavuz, E.Baydan, Ö.Demet ve A.Bilgili

ISBN: 975-7774-18-9

V + 448. Medisan Yayınları. Ankara

7.       Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 1. 1997.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-24-3.

VIII + 380. Medisan Yayınları. Ankara

8.       Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 2. 1997.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-25-1.

X + 642. Medisan Yayınları. Ankara

9.       Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, 1998.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-32-4.

X + 534. Medisan Yayınları. Ankara

10.   Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, 1998.

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

ISBN 975-7774-33-2.

VI + 104. Medisan Yayınları. Ankara

11.   Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 2. 2000

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-38-3

X + 610. Medisan Yayınları. Ankara

12.   Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 2. 1999

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, Z.Karaer, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN 975-7774-39-1

XII + 790. Medisan Yayınları. Ankara

13.   Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. 2001

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya ve Doç.Dr.Ali Bilgili

ISBN 975-7774-40-5

a94 +754. Medisan Yayınevi. Ankara

14.   Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, Baskı 2. 2002

Editörler: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci ve Doç.Dr.Ali Bilgili

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş, Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Abdullah Doğan, Doç.Dr.Ali Bilgili, Doç.Dr.Ender Yarsan

ISBN 975-7774-50-2

VI+ 926. Medisan Yayınları. Ankara

15.   Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 3. 2002

Editörler: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci ve Doç.Dr.Ali Bilgili

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş, Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Abdullah Doğan, Doç.Dr.Ali Bilgili

ISBN 975-7774-51-0

Medisan Yayınları. Ankara

16.   Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 3. 2002

Editörler: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci ve Doç.Dr.Ali Bilgili

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş, Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Abdullah Doğan, Prof.Dr.Zafer Karaer, Doç.Dr.Ali Bilgili

ISBN 975-7774-52-9.

Medisan Yayınları. Ankara

17.   Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi, 2005

Editörler: Prof.Dr.Ayşe Burgu, Prof.Dr.zafer Karaer

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Doç.Dr.Ender Yarsan, ……….,

Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No: 19.

META Basın Matbaacılık Hizmetleri. Bornova-İzmir.

18.   Veteriner Farmakoloji. Cilt 1 Baskı 4. 2006

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.B.Tarş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN 975-7774-60-X

Medisan Yayınevi. Ankara.

vııı+464

19.   Zehirli Maddelerin Laboratuar Analizi

Yazar. Prof.Dr.S.Kaya. Baskı 1. 2006

ISBN 975-7774-61-8

Medisan Yayınevi. Ankara

iv+76

20.   Veteriner Farmakoloji. Cilt 2 Baskı 4. 2007

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.Zafer Karaer, Prof.Dr.B.Tarş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN 975-7774-62-6

Medisan Yayınevi. Ankara.

vııı+868

21.   Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler. Baskı 1. 2008.

Yazar: Prof.Dr.S.Kaya

ISBN 978-975-7774-65-5

Medisan Yayınevi. Ankara.

ıx+318

22.   Veteriner Farmakoloji. Cilt 1 Baskı 5. 2009

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.B.Tarş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN: 978-975-7774-662

Yayınevi: Medisan. Ankara.

ı-vıı + 500

 

F. Atıflar

SCI yayın: 4

Atıf Alan Yayın: 49

Atıf Sayısı: 61

 

G. Projeler

1.    Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Akkaya,R., Bilgili,A. ve Özsoy,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):59-80. Tagem Projesi.

2.    Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 3. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):81-92. Tagem Projesi.

3.    Bilgili,A., Şanlı,Y., Kaya,S., Yavuz,H., Akkaya,R. ve Filazi,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 5. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde hammaddelerin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):93-110. Tagem Projesi.

4.    Özkazanç,A.N., Russel-Sinn,H., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1992. Türkiye’nin değişik yörelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:268-290. Hannover Projesi.

5.    Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. 1991. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması. Doğa Tr.J.of Vet.Anim Sci. 15:118-128. Tubitak Projesi.

6.    Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105. Tubitak Projesi.

 

H. Seminerler-Konferanslar

1.     Kaya,S. Yemlerden kaynaklanan toksik maddeler ve yemlerin depolanması sırasında karşılaşılan sorunlar. 30.06-01.07.1993. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Ankara.

2.     Kaya,S. Yemlerden Kaynaklanan Toksik Maddeler ve Yemlerin Depolanmalarındaki Sorunlar. İşletmecilik Semineri. 30.06-01.07.1993. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Bahçelievler. Ankara.

3.     Kaya,S. Yemlerde Bulunan Olumsuzluk Faktörleri. Tavuk Hastalıkları Semineri. 1-2.10.1993. Tarım İl Müdürlüğü. Bolu.

4.     Kaya,S. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerde ilaç kalıntıları ve önemi. UTABİM 1999 Seminerleri Programı. 05.05.1999. A.Ü.Ziraat Fak.Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu. Ankara.

5.     Kaya,S. Veteriner ilaçları; gıdalarda ilaç kalıntıları ve gıda güvenliği. 16.01.2002. UTABİM 2001-2002 Seminerleri Programı. A.Ü.Vet.Fak. Prof.Dr.Satı Baran Konferans Salonu. Ankara.

6.     Kaya,S. Türkiye’de veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, dağıtımı ve satış kanalları ile karşılaşılan sorunlar. 23.01.2002. UTABİM 2001-2002 Seminerleri Programı. A.Ü.Vet.Fak. Prof.Dr.Satı Baran Konferans Salonu. Ankara.

7.     Kaya,S. Gıdalarda ilaç kalıntıları ve halk sağlığı. 24.05.2002. Demokrat Öğretim Elemanları Derneği Genel Merkezi. Ankara.

8.     Kaya,S. 2005. Gıdalarda Veteriner Hekimliği İlaçları ile İlgili Kalıntı Sorunu. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara. Kongre Kitabı. s. 3-12.

9.     Kaya,S. 2005. Türkiye’de Veteriner Hekimliği İlaçlarının Dağıtım ve Kontrolü. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara. Kongre Kitabı. s. 12-24.

10. Daş,Y.K., Kaya,S. 2005. Türkiye’de üretilen ballarda organik fosforlu insektisitlerin incelenmesi. Gıda Kontrol Semineri. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı. 16-17 Haziran 2005. Gemlik-Bursa. Sözlü Sunum. Kongre Kitabı: 117-139. Doktora Tezinin bir kısmının özetidir. 

11. Kaya,S. 2007. Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Türkiye’de Kalıntı İzleme Programının Değerlendirilmesi. II. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2007. Samsun. P41. Kongre Kitabı. S1-4.

 

I. Bilimsel ve Mesleki Toplantılar

1.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner İlaçları Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 26.03.1999; Saat 1400

2.       Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Pestisid Çalışma Grubu. Her 15 günde bir toplantı yapılmaktadır.

3.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Bornova Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü. Çeşme Eğitim Tesisleri. 10-11.05.1999.

4.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Tap Master Plan Revizyon Toplantısı. 8-12.5.2002. Hotel Sol Belvil. Taşlıburun Mevkii. Antalya.

5.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Pendik Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü30.5-01.06.2000.

6.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Gıda ve Yem Araştırmaları Projelerinin Program Değerlendirme Toplantısı. Gıda Kont.Merk.Araş.Enst.Md.  21-25.05.2001. Bursa.

7.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Bornova Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü. Çeşme Eğitim Tesisleri. 28-30.05.2001.

8.       TAIEX Ofis (Technical Assistance Information Exchance Office) ve CEESA (Centre European D’Etudes Pour La Sante Animale-European Animal Health Study Center)’nın 24-26.10.2001 tarihleri arasında Vechta-Almanya’da birlikte düzenledikleri “İlaçlı Yemler” konulu Çalışma Toplantısı.

9.       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Gıda ve Yem Araştırmaları Projelerinin Program Değerlendirme Toplantısı. Gıda Kont.Merk.Araş.Enst.Md. 04-08.03.2002. Bursa.

10.    TAIEX Ofis ve CEESA’nın 5-8.05.2002 tarihleri arasında Parma-İtalya’da birlikte düzenledikleri “İlaçlı Önkarışımlar” konulu Çalışma Toplantısı.

11.    TAIEX Ofis tarafından 11-12.11.2003 tarihleri arasında Belçika-Brüksel’de düzenlenen “AB’ne Girişim Veteriner Hekimliği Mesleğine Etkileri” konulu seminer.

12.    Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sempozyumu. 17-18.03.2007. Rixon Hotel. Konya. Oturum Başkanlığı.

 

Hazırladığı Tezler

Doktora Tezi: 1981. Süt yemi ve çiğ sütte aflatoksin kalıntılarının kromatografik yöntem ile araştırılması.

 

Tez Danışmanlıkları

Doktora: 13

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Doğan

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Bahar-2010

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı:

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Kanıcı

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Bahar-2003

Bitiş tarihi: 28.01.2010

Tez Başlığı: Ağızdan kullanılan bazı enrofloksasin müstahzarlarının etçi piliçlerde biyoeşdeğerliğinin incelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gülbanu Çiçek

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2004

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı: Parenteral olarak kullanılan bazı enrofloksasin müstahzarlarının buzağılarda biyoeşdeğerliğinin incelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: F.İpek Keskin

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2002

Bitiş tarihi: 25.07.2008

Tez Başlığı: Türkiye’de çiğ sütlerde bazı organik fosforlu insektisid kalıntılarının incelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seyhan Şahan

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2002

Bitiş tarihi: 19.07.2005

Tez Başlığı: Hidrate Sodyum Kalsiyum Aluminyum Silikat İçeren Yemle Beslenen Etlik Piliçlerde Enrofloksasinin Farmakokinetiği

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Füsun Karaçal

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2003

Bitiş tarihi: 11.10.2004

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında Satılan Sütlerde Bazı Antibiyotik Kalıntıları

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ali Metin Aksoy

Başlama tarihi: Bahar-2002

Bitiş tarihi: 26.07.2004

Tez Başlığı: Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yavuz Kürşad Daş

Başlama tarihi: Bahar-2001

Bitiş tarihi: 26.07.2004

Tez Başlığı: Türkiye’de Üretilen Ballarda Bazı organik Fosforlu ve Sentetik Piretroid İnsektisit Kalıntılarının İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dinç Eşsiz

Programı: Doktora

Başlama tarihi: Güz-2000

Bitiş tarihi: 11.10.2004

Tez Başlığı: Ampisilin ve Ampisilin-Siklodekstrin Bileşiğinin Etlik Piliçlerdeki Farmakokinetiği

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yıldırım Cesaretli

Başlama tarihi: Bahar-1998

Bitiş tarihi: 19.03.2003

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında Satılan Bazı Meyve Sularında Sentetik Piretroid Kalıntı Durumunun İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yasemin Yönem (Coşkun)

Başlama tarihi: Bahar-1997

Bitiş tarihi: 07.07.2000

Tez Başlığı: Türkiye’de Amoksisilin İçeren Müstahzarların Etlik Piliçlerde Farmakokinetiğinin Araştırılması

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ender Yarsan

Başlama tarihi: Güz-1994

Bitiş tarihi: 20.06.1996

Tez Başlığı: Etlik Piliçlerde İyonofor Grubu Antibiyotiklerle Zehirlenme: Monensin ve Vitamin E ve Selenyumun Birlikte veya Ayrı Ayrı Verilmesinin Bazı Histopatolojik Etkileri

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayhan Filazi

Başlama tarihi: Bahar-1992

Bitiş tarihi: 27.03.1995

Tez Başlığı:Kanatlılarda Bazı İki Değerli Minerallerin Florokinolon Grubu Antibakteriyel İaçların Ağızdan Biyoyararlanımı Üzerine Etkileri

 

 

Yüksek lisans: 11

Öğrencinin Adı-Soyadı: Derya Akpınar

Programı: Tezsiz Yüksek Lisans

Başlama tarihi: Bahar-2008

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı: Türkiye’de Ruhsatlı Enrofloksasin Müstahzarlarının Prospektüslerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Bilgiler Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seda Ergen

Programı: Tezsiz Yüksek Lisans

Başlama tarihi: Bahar-2008

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı: İvermektin İçeren Veteriner Müstahzarların Prospektüslerinin Farmakokinetik, Farmakodinami ve İstenmeyen Etkileri Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayten Kater

Programı: Yüksek Lisans (Tezsiz)

Başlama tarihi: Güz-2003

Bitiş tarihi: 20.06.2006

Tez Başlığı: Türkiye’de Ruhsatlı Normal ve Uzun Etkili Oksitetrasiklin Müstahzar Prospektüslerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Bilgiler Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: M.Alper Dalgıç

Programı: Yüksek Lisans (Tezsiz)

Başlama tarihi: Güz-2004

Bitiş tarihi: 27.07.2007

 

Dönem projesi başlığı: Kedilerde Selamektin'in Toxacara cati Üzerine Etkisinin Dışkı Bakısı İle Değerlendirilmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Özgür Kuzukıran

Başlama tarihi: Güz-2001

Bitiş tarihi: 14.09.2001

Tez Başlığı: Küflenme ve Mikotoksin Oluşumunun Önlenmesi ve Mevcut Mikotoksinlerin Uzaklaştırılması İçin Yapılan Uygulamalar

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ömer Koçhan

Başlama tarihi: Güz-1996

Bitiş tarihi: 30.09.1997

Tez Başlığı:Meyve Suyu ve Özsularının Bazı organik Fosforlu İnsektisit Kalıntıları Yönünden Araştırılması

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Avşar (Kavaklı)

Başlama tarihi: Bahar-1994

Bitiş tarihi: 15.12.1995

Tez Başlığı: Çocuk Mamalarında Kalsiyum, Demir, Fosfor Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Rabia Sucu

Başlama tarihi: Bahar-1992

Bitiş tarihi: 30.11.1993

Tez Başlığı: Ankara’da İçme ve Kullanım Amacıyla Yararlanılan Suların Deterjan (Yüzeyde Etkin Madde) Kalıntıları Yönünden İncelenmesi

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sema Uzun

Başlama tarihi: Güz-1992

Bitiş tarihi: 30.09.1994

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında satılan Sebze Konservelerinde Kurşun, Demir, Çinko ve Bakır Düzeyleri Üzerine Çalışmalar

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gülay Özerdem

Başlama tarihi: Güz-1990

Bitiş tarihi: 08.11.1991

Tez Başlığı: Ankara Piyasasında Satılan Bazı Katı ve Sıvı Yağ Örneklerinde Oksitlenmeyici Engelleyici Olarak Kullanılan BHT ve BHA Düzeyleri Üzerine Çalışmalar.

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Süleyman Yaradılmış

Programı: Yüksek Lisans

Başlama tarihi:

Bitiş tarihi:

Tez Başlığı:

 

Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler (Kurultay, Kongre, Sempozyum vb)

II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Tarih: 11-12.10.2002

Yer: Karayolları Genel Müdürlüğü. Ankara

 

Birinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

Görevi: Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Tarih: 22-24 Eylül 2005

Yer: Ankara Üniv. Vet. Fak. Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu

 

İkinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

Görevi: Kongre Onursal Başkanı

Tarih: 6-8 Eylül 2007

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun.  

 

Düzenlenmesine Katıldığı Bilimsel Faaliyetler (Kurultay, Kongre, Sempozyum vb)

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Kurultay Düzenleme Kurulu Veteriner Fakültesi Temsilcisi

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu Başkanı

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Mesleki Politikalar Komisyonu Üyesi

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Görevi: Mesleki Etik ve Mevzuat Komisyonu Üyesi

Tarih: 23-25 Nisan 2010

Yer: Etap Altınel Otel. Tandoğan. Ankara.

 

Üçüncü Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

Görevi: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

Tarih: 29 Eylül-2 Ekim 2010

Yer: PineBay Holiday Resort. Kuşadası. Aydın.

 

Yurt Dışı Çalışmalar

Hannover Veteriner Yüksek Okulunda Farmakoloji Enstitüsünde Prof.H.J.Hapke’nin yanında kalıntılar hususunda çalışma. Mayıs-Haziran 1990.

 

Diğer Faaliyetler

Bilimsel görüş vermek

Bilirkişilik yapmak